ويژگى منطقه:

در شمال غربى حوضه مسيله چاله‌اى است در جهت غربى شرقى که به‌صورت خليجى در گوشه حوضه مسيله واقع شده. در مرکز اين چاله دو حوضه کويرى است يکى به‌نام حوض‌ سلطان ديگرى به‌نام حوض مره که بيشتر حوض سلطان معروف است و به‌ندرت نامى از حوض مره برده مى‌شود.


حوض سلطان به نام‌هاى درياچه قم - درياچه ساوه - درياچه شاهى مشهور است در تابستان چاله‌اى است سفيدرنگ به‌صورت يک کوير کامل ولى در فصل پر آبى زمستان و بهار که آب در چاله جمع مى‌شود، به‌شکل يک درياچه که داراى آب صاف آبى‌رنگ مى‌باشد ظاهر مى‌گردد به‌نظر مى‌رسد که نام درياچه از اين نظر به آن اطلاق مى‌شود. اين دو منظره متباين حوض سلطان را مى‌توان در فصول کم‌ آبى و پر آبى از کوشک نصرت که مشرف به حوضه است به‌خوبى مشاهده نمود.


چاله حوض سلطان از درياچه نمک وسيله دلتاى مسيله‌رود و رود شور و کرج و جاجرود جدا مى‌شود. اين چاله که بيضى شکل دارد، در ارتفاع تقريبى ۷۹۰ متر از سطح دريا قرار داشته جنس زمين بستر آن سخت تا جائى‌که در فصل خشکى مى‌توان از آن عبور کرد.


حوض مره که در شرق حوض‌ سلطان واقع است چاله‌اى است مانند حوض سلطان بيضى شکل ولى کمى مرتفع‌تر تا حدود ۸۰۰ متر از سطح دريا ارتفاع آن است.


(۱ز گزارش‌هاى جغرافيائى نگارش دکتر احمد مستوفى سال ۱۳۵۰ نشريه شماره ۵ مؤسسهٔ جغرافياى دانشگاه تهران.

شاخه‌اى از رود شور

شاخه‌اى از رود شور که به‌سوى چاله مره جريان مى‌يابد قبل از آنکه تمام آب‌هاى آن وارد چاله شود قسمتى از آن در دلتاى جنوب شرقى حوض مره به‌طرف درياچه نمک جارى مى‌شود، باقى در گوشه شمالى حوضه مره وارد چاله مى‌گردد.

مسيله رود

مسيله‌رود که در جهت غربى شرقى جريان دارد داراى شاخه‌هاى متعددى است که شاخه شمالى آن به حوض مره مى‌رسد، قسمتى از آب اين شاخه وارد حوض مره شده و قسمتى ديگر از آن از طريق دلتاى جنوب شرقى به‌طرف درياچه نمک جريان مى‌يابد. مسيله‌رود شاخه‌ٔ ديگرى دارد که جهت آن مستقيماً به‌سوى حوض‌ سلطان مى‌باشد. به‌طور کلى واردات آب حوض مره از طريق رود شور و مسيله‌رود ناچيز و اندک است.

حبله‌رود

حبله‌رود که از فيروزکوه سرچشمه مى‌گيرد، ابتداء به‌نام نمرود معروف است ولى بعداً به حبله‌رود ناميده مى‌شود اين رود در مسير خود شعبات چندى چون رود گرمسار و دليچاى دريافت مى‌کند، پس از مشروب ساختن اراضى مجاور خود منجمله دشت‌ خوار با دبى متوسط ۸/۶ متر مکعب در ثانيه به‌سوى حوض سلطان روان مى‌باشد و به نمکزارهاى شرق حوض سلطان وارد مى‌شود.