حوضه جازموريان حفره بيضى شکلى است که يک درياچه با آب شيرين به‌نام هامون جازموريان در وسط آن قرار دارد. اين حوضه با ارتفاع حدود ۳۰۰ متر از سطح دريا پست‌ترين حوضه مسدود داخلى است در بلوچستان، که در جنوب کوه شهسواران واقع شده است. آب جازموريان که اغلب در تابستان مى‌خشکد به‌وسيله دو رود هليل‌رود و رود بمپور فراهم مى‌شود.


هليل‌رود از طرف غرب و بمپور به آن وارد مى‌شوند. در فصل بهار و ذوب برف‌ها از دامنه کوه‌هاى مشرف به هامون رودهاى متعددى که غالباً جريان موقتى دارند سرازير شده و آب خود را به جازموريان مى‌رسانند.

رود بمپور

اين رود آب‌هاى قسمت شرقى و مقدم بلوچستان ايران را جمع‌آورى مى‌کند. هيچ شاخه و شعبه‌اى ندارد به‌طور مستقيم در جهت شرقى جريان يافته بعد از مشروب ساختن واحه‌هاى حاصلخيز ايران‌شهر وارد جازموريان مى‌گردد. قسمت اعظم آب آن در فاصله بين ايران‌شهر و قصبه بمپور به مصرف آبيارى مى‌رسد.

هليل‌رود

هليل‌رود با وسعت حوضه ۸۵۰۰ کيلومتر مربع از پر آب‌ترين رودهاى بلوچستان به‌شمار مى‌رود. اين رود از کوه‌هاى لاله‌زار در جنوب کرمان سرچشمه مى‌گيرد و در قسمت عليا اين رود قسمتى از آب‌هاى جبال بارز را جمع‌آورى مى‌کند. وجود ارتفاعات پر برف زمستانى موجب پر آبى رودخانه هليل‌رود مى‌گردد. آب اين رودخانه غالباً در بستر سنگى و شنى قسمت علياى آن در زمين نفوذ مى‌کند، آبى که در مجارى سفلاى آن باقى مى‌ماند محدود و بسيار اندک مى‌باشد، که آن هم بيشتر به مصرف واحدهاى پراکنده طول مسير مى‌رسد، مازاد آبى که باقى مى‌ماند از سوى غرب به جازموريان مى‌ريزد.