ويژگى منطقه:

در حوضه ميانى دو چاله آبريز عمده و تعدادى چاله‌هاى آبريز کوچک وجود دارد که آبريزهاى عمده آن يکى چاله لوت يا دشت لوت است در جنوب ديگرى چاله نمک يا کوير نمک مى‌باشد در شمال. اين دو چاله کويرى در حوضه ميانى جهت شمال غربى جنوب شرقى داشته در امتداد هم واقع هستند و به‌وسيله ارتفاعات از هم جدا مى‌شوند.


دشت لوت بزرگ‌ترين حوضه داخلى فلات ايران از خشک‌ترين شايد گرم‌ترين دشت از نوع خود به‌شمار مى‌آيد وسعت آن زياد و تحقيقات کافى در آن به‌عمل نيامد ولى کوير نمک در شمال از نظر ساختمانى با دشت لوت تفاوت بسيار دارد. کوير نمک يک چاله زمين‌شناسى است که ظاهراً بستر آن پر شده است و به‌صورت فلات درآمده در حالى‌که دشت لوت حفره‌اى است که در اثر شکستگى طبقات زمين به‌وجود آمده است.