آب‌هاى نافذ و زيرزمينى ايران در زندگى مردم اين کشور نقش عمده‌اى را دارا مى‌باشند. چه از مجموع آب‌هاى وارده به سطح کشور از طريق نزولات جوى و آب‌هاى روان که به‌طور تقريب ۴۵۷ ميليارد متر مکعب مى‌باشد قسمت اعظم آن از طريق تبخير و تعريق دوباره به فضا صعود مى‌کند و معادل ۶۰ تا ۶۴ ميليارد متر مکعب آن به درون زمين نفوذ نموده و آب‌هاى زيرزمينى را تشکيل مى‌دهد، باقى که فقط حدود ۱۱۷ ميليارد متر مکعب مى‌باشد به‌صورت آب‌هاى روان در سطح زمين جريان پيدا مى‌کنند. چون اين مقدار آب روان با توجه به اينکه حدود ۷۸ ميليارد متر مکعب آن بلااستفاده به درياها و درياچه‌ها و باتلاق‌هاى داخلى فرو مى‌ريزد اين بود که از همان ايام قديم مردم اين مرز و بوم را به جستجوى پيدايش آب وا داشته تا اينکه بالاخره توانسته‌اند به ابتکار خود با استفاده از موقعيت طبيعى ايران و وضع ناهموارى‌ها و شيب زمين ضمن احداث کانال‌ها و مجارى زيرزمينى آب‌هاى موجود در اعماق زمين را به سطح زمين آورده به مصرف نيازمندى‌هاى زراعى و ساير مصارف خود برسانند۱.


(۱شت‌هاى آبرفتي، مخروط‌افکنه و ساختمان‌هاى آهکى و شيستى به‌ويژه در غرب ايران اغلب داراى سفره‌هاى زيرزمينى آب هستند. آب‌هاى نافذ کشور را ۶۰ تا ۶۴ ميليارد متر مکعب تخمين مى‌زنند که در حدود ۳/۱ آن را با وسايل مختلف به سطح زمين آورده مورد استفاده قرار مى‌دهند.