شکل ظاهرى ناهموارى‌هاى ايران نتيجه دخالت دو عامل آتشفشان و فرسايش مى‌باشد که هم‌زمان با يکديگر در طول دوران چهارم تغييرات زيادى در چهرهٔ ناهموارى‌هاى ايران پديد آوردند.


ناهموارى‌هاى ايران را مى‌توان از نظر طبيعى و جهت برجستگى و شرايط خاص منطقه به چهار دسته تقسيم نمود: کوه‌هاى شمالى ايران - جبال زاگرس و متفرعات آن سلسله جبال مرکزى - کوه‌هاى شرقى.