وضع جوى نقاط مختلف کشور در ۱۵ سال اندازه‌گيرى شده (۱۳۴۰ - ۱۳۵۴) برحسب تقدم ارتفاع نقاط از سطح دريا

نام محل ارتفاع از سطح دريا به متر متوسط درجه حرارت به سانتى‌گراد رطوبت نسبى
ساعت ۲/۱ ۶
رطوبت نسبى
ساعت ۲/۱ ۱۲
معدل ميزان بارندگى به ميلى‌متر معدل تعداد
روزهاى يخبندان
شهرکرد ۲۰۶۶ ۱۲ ۵۹ ۳۳ ۳۳۸ ۱۱۷/۵
اراک ۱۷۵۴ ۱۴/۱ ۵۶ ۳۳ ۳۸۷ ۸۱/۱
کرمان ۱۷۴۹ ۱۵/۳ ۴۳ ۱۹ ۱۴۴ ۹۷/۶
زنجان ۱۶۶۳ ۱۱ ۷۰ ۴۲ ۳۳۳ ۱۱۷/۱
همدان ۱۶۴۴ ۱۰/۸ ۶۵ ۳۹ ۳۱۵ ۱۳۵/۵
اصفهان ۱۵۹۰ ۱۵/۹ ۴۹ ۲۶ ۱۰۵ ۷۴/۸
شيراز ۱۴۹۱ ۱۶/۹ ۵۵ ۲۷ ۲۹۵ ۶۲
سقز ۱۴۷۶ ۱۱/۴ ۷۲ ۴۳ ۴۷۳ ۱۲۷/۴
بيرجند ۱۴۵۶ ۱۶/۹ ۴۹ ۲۴ ۱۶۰ ۶۷/۱
سنندج ۱۳۷۳ ۱۳/۲ ۶۵ ۳۸ ۴۵۳ ۱۰۰/۹
زاهدان ۱۳۷۰ ۱۸ ۴۶ ۲۱ ۹۱ ۵۹/۵
شاهرود ۱۳۶۶ ۱۴/۱ ۶۴ ۳۷ ۱۵۸ ۸۷/۴
تبريز ۱۳۴۹ ۱۳۲ ۶۷ ۴۳ ۳۳۹ ۱۰۳/۶
تربت حيدريه ۱۳۳۳ ۱۴/۲ ۶۰ ۳۷ ۲۴۵ ۹۴/۶
کرمانشاه ۱۳۲۲ ۱۳/۹ ۶۳ ۳۷ ۵۳۰ ۹۵/۱
اروميه ۱۳۱۲ ۱۱/۳ ۷۳ ۴۸ ۳۶۰ ۱۰۴/۵
قزوين ۱۳۰۴ ۱۴/۳ ۶۶ ۳۶ ۲۹۲ ۸۳/۴
يزد ۱۲۳۰ ۱۸/۵ ۴۰ ۲۱ ۵۱ ۵۹/۶
تهران ۱۱۹۱ ۱۶/۸ ۴۸ ۲۹ ۲۱۶ ۵۶/۹
خرم‌آباد ۱۱۶۰ ۱۸/۱ ۵۶ ۳۴ ۵۳۱ ۲۶/۱
خوى ۱۱۸۷ ۱۱/۷ ۸۳ ۵۰ ۳۲۴ ۱۱۰/۳
سمنان ۱۱۳۸ ۱۷/۶ ۵۳ ۳۴ ۱۳۲ ۴۷/۸
بم ۱۰۶۲ ۲۲/۴ ۴۲ ۲۸ ۵۶ ۱۳/۶
مشهد ۹۸۵ ۱۳/۵ ۶۸ ۴۰ ۲۳۴ ۹۷/۵
سبزه‌وار ۹۴۱ ۱۶/۵ ۵۴ ۲۹ ۱۶۷ ۷۳/۶
طبس ۶۹۱ ۲۰/۷ ۵۴ ۲۵ ۷۵ ۴۰/۳
گرگان ۱۵۵ ۱۷/۷ ۷۷ ۵۵ ۶۳۸ ۱۶/۳
دزفول ۱۴۳ ۲۴/۱ ۵۷ ۲۹ ۳۷۴ ۴/۲
اهواز ۱۸ ۲۴/۷ ۶۳ ۳۳ ۲۰۵ ۲/۶
بوشهر ۱۴ ۲۳/۹ ۷۶ ۵۴ ۲۱۷ ۰/۳
آبادان ۱۳ ۲۵/۱ ۶۳ ۲۹ ۱۴۵ ۱/۷
بندرعباس ۱۰ ۲۷/۱ ۷۷ ۵۵ ۱۳۳ ۰/۵
انزلى ۲۲- ۱۶/۱ ۹۰ ۷۵ ۱۷۷۲ ۱۱/۷
بابلسر ۲۱- ۱۶/۷ ۹۳ ۷۱ ۸۳۹ ۱۱/۷
رامسر ۲۰- ۱۵/۸ ۹۰ ۷۷ ۱۲۱۱ ۱۴
رشت ۷- ۱۵/۳ ۹۳ ۷۸ ۱۳۴۹ ۳۱/۱


مستخرج از ارقام مندرج در سالنامه آمارى کشور سال ۱۳۵۶