استفاده از آب‌هاى زيرزمينى اکثراً در مناطق خشک و نيمه‌خشک کشور اتفاق مى‌افتد و روش‌هاى مختلفى به‌صورت سنتى و تکنيکى براى استحصال آب به‌کار گرفته مى‌شود.