توزيع جمعيت شهرى و روستائى در استان‌هاى کشور

از ميان استان‌هاى کشور، بيشترين جمعيت شهرى به استان تهران و کم‌ترين جمعيت شهرى به استان کهکيلويه و بويراحمد تعلق دارد. بعد از استان تهران، بيشترين جمعيت‌هاى شهرى به‌ترتيب در استان‌هاى خراسان (۲،۵۵۶،۳۸۱ نفر)، اصفهان (۲،۱۲۹،۵۷۰ نفر)، آذربايجان شرقى (۲،۰۳۲،۲۲۰ نفر) و فارس (۱،۶۳۷،۴۹۴ نفر) قرار دارند. شهر تهران مهم‌ترين نقش جمعيتى را در بين شهرهاى کشور دارد. اين نکته در بررسى توزيع جمعيت روستائى در استان‌ها نيز مشاهده مى‌گردد و به‌طورى که در بررسى توزيع جمعيت روستائى در استان‌ها، استان تهران از حداکثر جمعيت برخوردار نيست زيرا جمعيت زياد استان تهران به‌دليل شهر تهران مى‌باشد.


بررسى توزيع جمعيت روستائى کشور برحسب استان‌ها نشان داد که بيشترين جمعيت روستائى در استان خراسان و کم‌ترين جمعيت روستائى در استان ايلام قرار دارند. استان‌هاى خراسان (۲،۷۵۰،۲۵۵ نفر)، آذربايجان شرقى (۲،۱۴۴،۴۶۴ نفر)، مازندران (۲،۱۳۰،۳۹۷ نفر) و تهران (۱،۱۸۶،۵۹۳ نفر) در دارا بودن جمعيت روستائى مفام‌هاى اول الى چهارم و استان‌هاى چهار‌محال بختيارى (۴۰۲،۸۱۴ نفر)، کهکيلويه و بويراحمد (۲۹۵،۵۱۴ نفر)، بوشهر (۲۹۳،۲۸۰ نفر) و ايلام (۲۱۳،۲۳۴ نفر) در مقام‌هاى بيست و يکم الى بيست و چهارم قرار دارند.


جمعيت غيرساکن کشور عموماً در استان‌هاى جنوبى کشور قرار دارند. استان فارس با ۶۶،۷۸۴ نفر جمعيت غيرساکن، بيشترين جمعيت غيرساکن را در خود جاى داده است. استان‌هاى کرمان (۴۰،۳۱۴ نفر)، سيستان و بلوچستان (۳۷،۲۹۷ نفر)، خوزستان (۳۴،۶۵۲ نفر) به ترتيب در رده‌هاى دوم الى چهارم از نظر جمعيت غيرساکن قرار دارند.

نسبت شهرنشينى و روستانشينى برحسب استان‌هاى کشور

جدول (توزيع درصد جمعيت شهرنيشين، روستانشين و غيرساکن در هر يک از استان‌هاى کشور در سال ۱۳۶۵) درصد جمعيت شهرنشين، روستانشين و غيرساکن در هر يک از استان‌هاى کشور را نشان مى‌دهد. از کل جمعيت ايران ۹۹/۵ درصد جمعيت ساکن و ۵/۰ درصد جمعيت غيرساکن مى‌باشند. بيشترين ميزان شهرنشينى ۴/۸۶ درصد است که متعلق به استان تهران مى‌باشد (کمترين ميزان روستانشينى نيز متعلق به استان تهران است). استان کهکيلويه و بويراحمد بيشترين ميزان روستانشينى ۵/۷۱ درصد را به خود اختصاص داده است (اين استان کم‌ترين ميزان شهر‌نشينى را دارد.) هفت استان از استان‌هاى کشور اکثريت جمعيت خود را در مناطق شهرى استان و هفده استان اکثريت جمعيت خود را در مناطق روستائى استان جاى داده‌‌اند. اگر چه محاسبات قبلى نشان داد که بيشترين جمعيت غيرساکن در استان فارس قرار دارند ولى جدول اخير نشان مى‌دهد که ايلام درصد جمعيت غيرساکن بيش از استان‌هاى ديگر مى‌باشد. استان‌هاى سيستان و بلوچستان، کرمان و فارس از اين نظر در رده‌هاى بعدى قرار دارند.

جدول توزيع درصد جمعيت شهرنيشين، روستانشين و غيرساکن در هر يک از استان‌هاى کشور در سال ۱۳۶۵

رديف استان ميزان شهرنشينى در استان (درصد) ميزان روستانشينى در استان (درصد) ميزان جمعيت غيرساکن در استان (درصد)
۱ آذربايجان شرقى ۴۸/۶ ۵۱/۳ ۰/۱
۲ آذربايجان غربى ۴۵/۸ ۵۴/۲ -
۳ اصفهان ۶۴/۲ ۳۵/۶ ۰/۲
۴ ايلام ۴۰/۸ ۵۵/۵ ۳/۷
۵ باختران ۵۶/۳ ۴۳/۲ ۰/۵
۶ بوشهر ۴۹ ۵۰/۷ ۰/۳
۷ تهران ۸۶/۴ ۱۳/۶ -
۸ چهارمحال و بختيارى ۳۶/۲ ۶۳/۲ ۰/۶
۹ خراسان ۴۸/۱ ۵۱/۸ ۰/۱
۱۰ خوزستان ۵۵/۴ ۴۳/۳ ۱/۳
۱۱ زنجان ۴۲/۹ ۵۷/۱ -
۱۲ سمنان ۵۸/۵ ۴۱/۵ -
۱۳ سيستان و بلوچستان ۴۰/۵ ۵۶ ۳/۱
۱۴ فارس ۵۰/۷ ۴۷/۲ ۲/۱
۱۵ کردستان ۳۹/۶ ۶۰/۴ ۰
۱۶ کرمان ۴۲/۹ ۵۴/۷ ۲/۳
۱۷ کهکيلويه و بويراحمد ۲۶/۹ ۷۱/۵ ۱/۶
۱۸ گيلان ۲۷/۹ ۶۲/۱ ۰
۱۹ لرستان ۴۶/۶ ۵۲/۳ ۱/۱
۲۰ مازندران ۳۸/۲ ۶۱/۸ ۰/۱
۲۱ مرکزى ۴۴/۰ ۵۵/۹ ۰
۲۲ هرمزگان ۴۰/۱ ۵۶/۷ ۰/۳
۲۳ همدان ۳۷/۱ ۶۲/۹ ۰
۲۴ يزد ۶۶/۲ ۳۳/۸ ۰
کل کشور ۵۴/۲ ۴۵/۳ ۰/۵