روستا به‌عنوان يکى از سکونت‌گاه‌هاى اوليه انسان در چارچوب زندگى اجتماعي، همواره جايگاه مهمى را در جغرافيا داشته است و مطالعه خصوصيات، کارکردها و مشکلات آن را از ديدگاه‌هاى مختلف حائز اهميت بوده است. زندگى ابتدائى و سيستم‌هاى اجتماعي، اقتصادي، فرهنگى و ارتباطى بسيار ساده چهره‌هاى متفاوتى به روستا بخشيده و آنها را نسبت به شهرها متمايز ساخته است.


با اين حال تأثيرپذيرى روستائيان از امکانات شهري، به‌ويژه در دهه‌هاى اخير موجب مهاجرت شديد به شهرها و يا تبديل برخى روستاها به شهر شده که اين موضوع به همراه ساير عوامل باعث ايجاد شرايطى آشفته در سيماى جمعيتى کشور گرديده است.