اصولاً قبل از هر نوع تقسيم‌بندى بايد هدف از آن را معلوم نمود و اينکه طبقه‌بندى در راستاى چه طرح و کدام سياست و برنامه‌ريزى انجام مى‌گيرد تعيين کرد، در اين راستا است که پرداختن به طبقه‌بندى روستاها مستلزم تعيين و تبيين استراتژى توسعه روستائى در کشور مى‌باشد. البته در اين بحث قصد آن نيست که عوامل توسعه و توسعه‌نيافتگى را دريابيم و در رابطه با مفهوم توسعه و ابعاد مختلف آن بحث کنيم، بلکه هدف اين است که براساس يک سرى ضوابط به‌طور نسبى مناطق محروم و برخوردار را مشخص نمائيم. باز نمودن مقوله محروميت و تلاش در دست‌يابى به تعريفى جامع و کامل از محروميت همانند درگير شدن در مفهوم رشد‌يافتگى و از رشدماندگى در سطح جهانى و در ادبيات برنامه‌ريزى و توسعه مى‌باشد. همانگونه که در مفاهيم توسعه هنوز تعريفى روشن و جامع از توسعه که مورد قبول همگان باشد ارائه نشده در زمينه محروميت نيز متأسفانه در بعد ملى و مملکتى تصوير روشنى ترسيم نگرديده است. 'Peter TownSand (پيتر تاون سند) افراد فقير و محروم را چينين تعريف مى‌کند که ”افرادى که قادر به مشارکت در فعاليت‌هاى جامعه نبوده و فاقد شرايط زندگى و تسهيلات معمول و جامعه باشند فقير و يا محروم مى‌باشند“ و در مورد انگلستان اشاره مى‌کند که اين نيازها علاوه بر غذا، لباس شامل چيزهاى ديگرى نظير جشن تولد براى فرزندان، تعطيلات تابستانى و ميهمانى‌هاى شبانه نيز مى‌گردد.


براى ايجاد تعادل نسبى ميان همه مناطق کشور شناخت مناطق برخوردار و عدم برخوردارى براساس معيارهائى از وظايف برنامه‌ريزان جامعه مى‌باشد. براى نيل به اين هدف طرحى در سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۲ به‌منظور شناخت مناطق محروم به اجراء درآمد اين طرح پنج مرحله را پشت سرگذاشت و نتايج بررسى مرحله پنجم در گزارش تحت عنوان ”شناسائى مناطق محروم کشور“ در مهرماه ۱۳۶۴ ارائه گرديد. در اين گزارش کوشش شده است تا براساس درجات و ميزان‌هاى برخوردارى با استفاده از روش‌هاى رياضى و آمارى ضرايبى براى مناطق مختلف کشور تعيين شود. در اين بررسى به موجب محروميت براى ۱۹ شهرستان محاسبه شده که تهران با ضريب ۲/۱۰۰ برخوردارترين شهر و کهنوج با ضريب ۲/۹۹۹ محروم‌ترين نقطه شهرى در کشور مى‌باشد. و ضريب محروميت بيش از ۸۵۰ شاخص مناطق محروم تعيين شده در نتيجه ۷۵ شهر داراى ضريبى بالاتر از ۵۰۰ بخش که قلمرو روستاهاى کشور را تشکيل مى‌دهند ۱۶۰ بخش به انضمام روستاهايشان محروم تشخيص داده شده است.