روستاهاى ايران شايد به‌علت متنوع بودن در تيپ، معيشت، زبان، فرهنگ و قوميت از معدود کشورهاى جهان باشند و يا به‌عبارت ديگر شايد بتوان گفت پيدا کردن روستاهائى در ايران که از هر لحاظ مشابه هم باشند بسيار بعيد و مشکل است، زيرا که تنوع در توپرگرافي، اقليم، معيشت، اوضاع اجتماعي، اقتصادي، زبان، مذهب، قوميت، مالکيت، منابع آب، نوع خاک و جنس زمين در جاى جاى مملکت به چشم مى‌خورد. از آنجا که روستاها در رابطه با اين عوامل و ده‌ها عامل ديگر شکل گرفته و به‌وجود آمده‌اند هر يک خميرمايه‌‌اى از عوامل مختلف را دارا شده که موجب تنوع روستاها گرديده است. بايد اضافه نمود که اين تنوع‌ها کار برنامه‌ريزى روستائى را در ايران بسيار مشکل کرده است، زيرا که ويژگى‌هاى روستاها کاملاً با يکديگر متفاوت بوده و حتى در دو روستاى مجاور معيشت، زبان، قوميت و عوامل مختلف ديگرى مشاهده شده است. بنابراين براى گروه‌بندى دقيق روستاها به‌منظور برنامه‌ريزى صحيح‌الزاماً بايد شناختى دقيق به همه جانبه از کليه روستاها در دست باشد که اصولاً جغرافياى روستائى به‌عنوان زمينه‌ساز برنامه‌ريزى روستائى اين شناخت را به‌دست مى‌دهد.