بى‌ترديد فلسفه وجودى اين شرکت‌ها جانشين کردن نظام تعاونى به‌جاى نظام پيله‌ورى و فراهم آوردن زمينه‌هاى اعتبارى بود که با فقدان ماليکن در روستاها ضرورى مى‌نمود، به اين سبب در شرکت‌هاى تعاونى روستائى تأکيد اساسى نه تنها در زمينه‌هاى دادن وام و اعتبارات مورد نياز کشاورزان بوده، بلکه در تهيه و تدارک عوامل توليد و وسايل و لوازم کشاورزى و اجناس و کالاهاى مورد نياز روستائيان از يک سو و خريد و فروش مازاد محصولات کشاورزى از سوى ديگر بايستى مورد توجه قرار گيرد.


با توجه به بررسى‌هاى انجام شده به‌وسيله سازمان برنامه و بودجه ۱لاحظه مى‌گردد که نه تنها در جهت اين اهداف پيشرفتى حاصل نشده حتى اين طرح با شکست بينابين مواجه بوده.


(۱ررسى مقدماتى شرکت‌هاى تعاونى روستائى و تأثير آنها بر اوضاع اقتصادى و اجتماعى روستاها، ۱۳۵۵