براى تشکيل يک شرکت تعاونى روستائى پس از وصول درخواست عده‌اى از زارعين يک قريه و با حصول اطمينان از امکان تشکيل شرکت، سرپرست حوزه مربوطه بايستى با اطلاع قبلى به تشکيل جلسات تعليماتى اقدام و ذهن افرادى را که مى‌خواهند عضويت شرکت را بپذيرند از نحوه فعاليت شرکت و مزايا و اقداماتى که براى بهبود وضع زارعين عضو به‌وسيله شرکت ممکن است انجام شود کاملاً آماده نمايد. پس از حصول اطمينان به کامل بودن تعليمات تعاونى و عضويت کافى سهامداران و افتتاح حساب موقت نزد سازمان شهرستان به تشکيل مجمع عمومى مؤسس يا اولين مجمع همگانى مؤسس، آگهى دعوت مجمع با ذکر ساعت و روز و محل تشکيل و دستور جلسه صادر مى‌گردد. آگهى دعوت لااقل براى ۸ روز بعد از طرف هيئت مؤسس منتشر مى‌شود.


در روز و ساعت مقرر در آگهى اعضاء شرکت در محل تعيين شده براى تشکيل مجمع اجتماع نموده و تمام افرادى که در جلسه حضور يافته‌اند در دفتر نوشته شده و پس از حصول اطمينان به حضور کليه يا اکثريت قاطع اعضاء،مسن‌ترين عضو حاضر در جلسه به‌عنوان رئيس سني، جلسه را افتتاح و رسميت آن را اعلام مى‌نمايد و زير نظر رئيس سنى براى انتخاب رئيس و منشى مجمع، رأى‌گيرى به‌عمل آمده، پس از انتخاب رئيس و منشي، جلسه تحت رياست رئيس انتخابى مجمع وارد دستور مى‌شود. بعد از ورود در دستور، بدواً يک‌يک اساسنامه شرکت قرائت و توضيحات لازم داده شده و به تصويب مى‌رسد، بعداً براى تصويب کل مواد اساسنامه اخذ رأى به‌عمل مى‌آيد که به‌طور معمول و با توجه به اينکه يک‌يک مواد، مورد تصويب قرار گرفته، به اتفاق آرا تصويب خواهد شد. بعد از تصويب کل اساسنامه براى انتخاى ۳ عضو اصلى و دو نفر عضو على‌البدل هيئت مديره به مدت دو سال و دو نفر بازرسان شرکت به مدت يک‌سال اخذ رأى به‌عمل مى‌آيد و سپس خط‌ مشى و رويه شرکت براى يک‌سال آينده مورد شور و تصويب قرار مى‌گيرد.


بعد اولين جلسه هيئت مديره شرکت با حضور ۳ نفر اعضاء اصلى هيئت مديره براى تعيين و انتخاب رئيس و منشى هيئت مديره از بين خود و يک نفر مدير عامل از بين اعضاء شرکت يا از خارج (مدير عامل نمى‌تواند از بين اعضاء اصلى و على‌البدل هيئت مديره يا از بين بازرسان انتخاب شود) تشکيل مى‌شود. پس از اقدامات فوق، پرونده ثبتى شرکت را که حاوى کليه مدارک ثبت شرکت مى‌باشد تهيه و هيئت مديره شرکت طى نامه‌اى پرونده مذکور را به سازمان تعاون روستائى شهرستان فرستاده و تقاضاى ارسال آن را به اداره ثبت جهت انجام تشريفات ثبت شرکت مى‌نمايد.