اصلاحات ارضى به معنى توزيع مجدد زمين و يا حق استفاده و بهره‌بردارى از زمين به‌نفع دهقانان کوچک و کارگران زراعى تعريف شده است. طبق نظر کارشناسان مسائل روستا، برنامه اصلاحات ارضى جامع مى‌تواند روابط توليدى را تغيير بدهد و در ساخت طبقاتى جامعه روستائى تأثير بگذارد و موجب توسعه همه جانبه به‌خصوص اقتصادى در روستا گردد.