از کل مساحت کشور حدود ۵/۷ درصد و يا به‌عبارت ديگر ۵/۱۲ ميليون هکتار اراضى زير پوشش انواع جنگل‌ها قرار دارد. جنگل‌هاى ايران متأسفانه به‌علت تُنُک بودن (کم پشت) در پاره‌اى از نواحى موجب گرديده که مکان استقرار انسان‌ها گردد و همين جهت موجب پيدايش روستاهائى شده که در داخل جنگل‌ها شکل گرفته‌اند (روستاهاى جنگلي). اين روستاها و تعداد زيادى از روستاهائى که در حاشيه جنگل‌ها مستقر هستند اکثراً معيشت مبتنى بر بهره‌بردارى از جنگل دارند. ساکنان اين روستاها اغلب به‌صورت قانونى و يا غيرقانونى از درختان جنگل استفاده مى‌نمايند. در گذشته معيشت اکثر اين روستائيان از تبديل چوب به ذغال تأمين مى‌گرديد و در اثر استفاده بى‌رويه آنها زمين از جنگل پاک مى‌شد و خود زمين نيز به‌عنوان درآمد ثانوى براى اين گروه از روستائيان محسوب مى‌شد، خوشبختانه در سال‌هاى اخير به‌خصوص بعد از ملى شدن جنگل‌ها و عدم نياز جامعه به ذغال در حد گذشته تخريب جنگل‌ها محدودتر شده و بهره‌بردارى از جنگل اکثراً منحصر به بهره‌بردارى صنعتى گرديده است. جنگل‌هاى ايران از نظر امکان بهره‌بردارى شامل جنگل‌هاى تجارتى و جنگل‌هاى غيرتجارتى مى‌گردند. در ايران تنها از جنگل‌هاى شمال استفاده تجارتى مى‌گردد که مساحت آن حدود ۳۸/۱ ميليون هکتار مى‌باشد. جدول زير مشخصات جنگل‌هاى کشور را نشان مى‌دهد.

جدول مساحت و کفيت بهره‌بردارى از جنگل‌هاى کشور

منطقه            
کيفيت بهره‌بردارى   شمال کشور   ساير مناطق   جمع
تجارى   ۱،۳۸۵،۱۵۵   -   ۱،۳۸۵،۱۵۵
غيرتجارى   ۴۵۴،۵۸۰   ۱۰،۵۵۰،۰۰۰   ۱۱،۰۰۵،۵۸۰
جمع   ۱،۸۳۹،۷۳۵   ۱۰،۵۵۰،۰۰۰   ۱۲?۳۹۰?۷۳۵


مأخذ - برنامه اول جمهورى اسلامى ۶۶-۱۳۶۲ ص ۴۰-۵۰