زراعت بخش نسبتاً مهمى از فعاليت‌هاى اقتصادى کشاورزى را به خود اختصاص مى‌دهد و به کليه فعاليت‌هائى که به‌منظور بهره‌بردارى از کاشت گياهان يکساله انجام مى‌شود اطلاق مى‌گردد. در ايران اصطلاح زراعت تقريباً مترادف با غله‌کارى مى‌باشد. در اکثر روستاهى کشور هنوز هم نشانى از اقتصاد ... و يا تفکر آن مشاهده مى‌گردد و روستائيان اکثراً ترجيح مى‌دهند که به‌منظور بى‌نيازى و تأمين ماده اصلى غذائى خود اقدام به کشت غلات نمايند.


کشت غلات در ايران عموماً به زمين، آب و شيوه آبياري، نيروى انساني، نيرويى حيوان يا ماشين، بذر و احتمالاً علم زراعت نياز دارد، که اين عوامل در سه مرحلهٔ عمدهٔ کاشت، داشت و برداشت دخالت نموده تا محصول مورد نظر توليد شود.