سيستم فرعى ذخيره و سازماندهى داده‌ها (Data storage)

فعاليت و سازماندهى نگهدارى داده‌هاى جغرافيائي، ارتباط بين داده‌ها (Topology) و اطلاعات غيرفضائى مربوط به عناصر تشکيل‌دهنده نقشه اعم از نقطه‌اي، خطى و سطحى در محدوده اين سيستم فرعى قرار مى‌گيرند. اين سيستم نحوه ذخيره و سازماندهى داده‌ها براى پردازش آنها در حافظه کامپيوتر و بازيابى آن را دربر دارد، در اين سيستم برنامه‌هاى کامپيوترى (DBMS -Data Base Management System) و (CDBMS -Cartographic Data Base Management System) براى ذخيره سازماندهى داده‌هاى غيرفضائى و داده‌هاى فضائى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


سيستم فرعى ذخيره و سازماندهى داده‌ها
سيستم فرعى ذخيره و سازماندهى داده‌ها

سيستم فرعى پردازش داده‌ها (Data Manipulation and Analysis)

مهم‌ترين بخش سيستم اطلاعات جغرافيائى را قسمت پردازش داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها و نتيجه‌گيرى اطلاعات جغرافيائى تشکيل مى‌دهد. در سيستم فرعى پردازش دو عمليات اصلى انجام مى‌گيرد.


- اقدامى که به‌منظور از بين بردن اشتباهات موجود در داده‌هاى سازمان يافته وجود داشته و همچنين در بازنگرى و به روز درآوردن اطلاعات و تطبيق آنها صورت مى‌گيرد.


- عملياتى که براى تجزيه و تحليل اطلاعات موجود انجام مى‌شود تا پاسخ‌هاى لازم حاصل گردد، اين‌گونه عمليات ارتباط مشخص با کاربرد خاص و سيستم اطلاعات جغرافيائى دارد.


تجزيه و تحليل، عملياتى است که بر روى اطلاعات فضائى و غيرفضائى انجام مى‌شود تا به کمک دانش رياضى قابليت‌هاى لازم به‌دست آيد. عمليات رياضى مشتمل بر ۱. عملياتى که مربوط به آناليز عمومى نقشه (اطلاعات فضائى و غيرفضائي) است، ۲. مدل‌هاى شبيه‌سازى و آمارى و کليه مدل‌هاى تجزيه و تحليل تخصصى اطلاعات مى‌باشد.


سيستم فرعى پردازش داده‌ها
سيستم فرعى پردازش داده‌ها

سيستم فرعى خروجى اطلاعات (Display and Reporting)

ارائه نتايج حاصله از تجزيه و تحليل اطلاعات جغرافيائى در فرم موردنياز کاربران (نقشه، نمودار، جدول) در سيستم فرعى خروجى اطلاعات است. اين اطلاعات مى‌تواند به صورت‌هاى مختلف مانند ويدئويى و نمايش در صفحه تصوير (رنگى يا سياه و سفيد) روى کاغذ، فيلم و نوار مغناطيسى ارائه شود.


سيستم فرعى خروجى اطلاعات
سيستم فرعى خروجى اطلاعات