توسعه و پيشرفت‌هاى علمى هر روز دامنهٔ فعاليت و کاربرد دانش نقشه‌بردارى را در علوم مختلف بيشتر مى‌سازد. تکنولوژى جديد همواره کاربردهاى جديدى را براى اين علم فراهم ساخته به‌طورى که در علوم پزشکى نيز شاخه‌اى از آن مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرد.


امروزه در علوم کاربردى و فعاليت‌هاى عمرانى که بر روى زمين انجام مى‌گيرد، کمتر اقدامى است که بى‌نياز از شناخت محيط، موقعيت جغرافيائي، شرايط طبيعى و توان و استعدادهاى آن باشد تأکيد بيشتر بر برنامه‌ريزى اصولي، اهميت و دقت اطلاعات از موقعيت کمى و کيفى محيط را چند برابر مى‌نمايد، به‌عنوان مثال در شهرسازى و برنامه‌ريزى منطقه‌اي، خدمات مختلف علوم نقشه‌‌بردارى از نيازهاى اوليه و دامنهٔ همکارى آنها با پيشرفت‌هاى علمى و تکنولوژى رو به افزايش است.


توسعهٔ روزافزون جامعه شهرى متأثر از رشد بى‌رويه جمعيت و مهاجرت، منجر به ساخت و سازهاى بدون برنامه‌ريزى و گسترش مهارنشدنى آن، تغييرات زيادى را در ساختار فضائى شهرها سبب گرديده است که لزوم هدايت آگاهانه و سازماندهى اساسى و طراحى فضائى زيست مناسب را صد چندان نموده است. از سوى ديگر تغييرات بنيادى فرهنگي، اجتماعى و اقتصادى متأثر از انقلاب شکوهمند اسلامي، دگرگونى‌هاى وسيعى را در ساختار فضائى مجتمع‌هاى زيستى طلب مى‌نمايد، شکى نيست که چنين تحولاتى نمى‌تواند بدون برنامه‌ريزى و هدايت مؤثر شهرسازان پيش رود.


شهرسازان براى تهيه و تنظيم برنامه‌ها و طرح‌هائى به‌منظور مستعد ساختن شهرها به‌عنوان محيطى مطمئن و جذاب براى زندگى ساکنان، به‌طور مداوم و پيوسته نيازمند کسب اطلاعات جغرافيائى هستند، اغلب اوقات از شهرسازان خواسته مى‌شود تا طرح‌هائى براى بهبود وضع شهرها و محيط زيست ارائه نمايند، در حالى‌که اطلاعات ناقص در اختيار آنها قرار دارد، جمع‌آورى اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها (که از اطلاعات آمارى سرشمارى‌هاى رسمى تهيه مى‌شود) پرهزينه و زمان زيادى مى‌طلبد، از آن گذشته بيشتر موارد اطلاعات در دسترس به مورد خاص و جنبه ويژه‌اى از زندگى مربوط است و نمى‌تواند در همه زمينه‌ها مفيد واقع شود و بسيار اتفاق مى‌افتد که به‌دليل عدم اطلاعات طرح‌ها فاقد بررسى محيطى است و يا به اجمال از آن گذشته‌اند.