قدرت تفکيک بالا و عادی

دو مورد از کاربردهاى سنجش از دور - براى پردازش داده‌هاى فضائى در دو سطح با قدرت تفکيک بالا و عادى هنوز مورد استفاده قرار مى‌گيرند. ما داده‌هائى با قدرت تفکيک بالا را از سنجنده مرئى و نزديک طول موج مادون قرمز روسى استخراج مى‌کنيم که داراى کانال‌هائى با سه طيف نورى (۹/۰-۸/۰ mcm و ۷/۰-۶/۰ mcm و ۶/۰-۵/۰ ) ۳۰m قدرت تفکيک فضائى مى‌باشد.بعضى از اين مقصاد عبارت هستند از: تعيين درجه حرارت سطح آب، بررسى فرسايش جنگل‌ها و برآورد اثرات فعاليت انسان بر محيط زيست. در حال حاضر ما دائماً مشغول توسعه کاربردهاى پردازش اطلاعات (SAR - Sythetic aperture radar: SAR) و (STAR - Along track scanning radiometer: ATSR) از ماهواره‌هاى ERS-1 و ERS-2 هستيم.

ارزيابى کمّى و کيفی

سطح بالاتر سيستم اطلاعات سنت‌ پيترزبورگ به اين دليل طراحى شده است تا تغييرات محيط زيست را به‌صورت عمومى‌تر ارزيابى نمايد و تاکنون ما يک ارزيابى کمّى و کيفى از اثرات فعاليت‌هاى انسان نسبت به محيط زيست به‌عمل آورده‌ايم.


در اولين روش ارزيابى به جمع‌آورى و پردازش اطلاعات در رابطه با آلودگى مى‌پردازيم، اين مرحله ما را قادر مى‌سازد تا اثرگذارى انسان بر روى محيط زيست آن را از طريق منابع مربوطه ارزيابى کنيم.


در روش دوم اطلاعات بوم‌شناسى مانند معمارى سازه درخت مانندى نشان داده مى‌شود مربع‌ها کوچکتر است به همان اندازه ميزان اثرگذارى فعاليت‌هاى انسان در آن مناطق ويژه بيشتر است.در پائين‌ترين قسمت، مربع‌ها مساحتى به وسعت ۳۲ کيلومتر مربع را مى‌پوشاند. اين روش ارزيابى اثرات زيست محيطى به‌طور بالقوه در تشريح نتايج تحليل‌هاى مبتنى بر داده‌هاى محلى و مجتمع تصاوير ماهواره‌اى بسيار مفيد مى‌باشد.


سيستم اطلاعات زيست محيطى هيچ‌گونه کانال ارتباطى مستقيمى با دولت ندارد و لذا نمى‌تواند تضمين نمايد که هرگونه فعاليتى که در محيط زيست سنت ‌پيترزبورگ حادث مى‌شود بتواند از حيات زيست منطقه به مثابه نتيجه خروجى آن محافظت نمايد. در اين زمان يک سيستم اطلاعاتى مستند و قابل اعتماد مى‌تواند يک سرمايه با ارزش به‌هنگام تصميم‌گيرى باشد، در غير اين صورت توجهات به سوئى معطوف مى‌شود که ممکن است غيرعلمى و يا به‌صورت داستانى باشد. اما منبع اطلاعاتى که ما ايجاد مى‌کنيم در بخش ادارى شهر سنت‌پيترزبورگ، لنينگراد و وزارت حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعى در دسترس مى‌باشد.


هر چه که ما اطلاعات پايه‌اى و سنجش از دورمان در جهت بنا نمودن يک GIS جامع و کامل بيشتر مى‌شود، اميد بيشترى پيدا مى‌کنيم که مشکلاتى که شهر ما با آن مواجه است بهتر شناخته شوند و اين شناخت منجر به ايجاد يک برنامه کامل حفاظت از محيط زيست در منطقه شود.