ارتباط

نقشه‌هاى کامپيوترى را مى‌توان به شکل گسترده و دقيقي، به‌عنوان يک وسيلهٔ ارتباطي، به همراه اطلاعات مبناى جغرافيائى به‌کار برد. بدين معنى که هر سايت (محل عمليات)، يک نسخهٔ دوم ازن نقشهٔ GIS را در زمان واقعى در اختيار داشته باشد. سپس مى‌توان لايه‌هاى نقشه‌اى جديد را روى همين نسخه دوم نقشه، ادغام (اعمال) کرده و آن را در زمان واقعى با استفاده از نرم‌افزارهاى ارتباطي، در طول آزمايش (عمليات)، بين کشتى R/V Alliance و خود کشتى ساکلانتسن و ديگر کشتى‌ها مخابره (ارسال) نمود. تلفن‌هاى همراه و Moden و داده‌هاى ماهواره‌اى با قدرت زياد Inmarsat-B (۶۴ kb/sec) با موفقيت زيادى به‌کار برده شده‌اند.


ساکلانتسن، اينترنت را با استفاده از نرم‌افزارهاى تجارى دريائى موجود به‌کار گرفته است و بدين ترتيب با استفاده از تجهيزات مخابراتى اينترنت، شبکه‌هاى خود را درياها نيز گسترش داده است. اين کار، ادغام اطلاعات (در زمان واقعي) لايه‌هاى نقشه‌اى با نسخ نقشه‌هاى کامپيوترى را در محل‌هاى مختلف مهيا مى‌سازد (قادر مى‌سازد که اطلاعات لايه‌هاى نقشه‌اى با نسخ نقشه‌هاى کامپيوترى در محل‌هاى ديگر روى هم ادغام شوند).


يکى از هدف‌هاى اعمال ارتباطى اين بود که بتوانيم يک مجموعهٔ داده‌هاى اقيانوس‌شناسى را ضمن جمع‌آورى از چند کشتي، تدوين نمائيم. اين داده‌ها توسط دو کشتى و به‌صورت همزمان جمع‌آورى شده است R/V Alliance و کشتى هيدروگرافى ايتاليائى magnaghi که اولين مرحله آن در ماه مى و ژوئن سال ۱۹۹۵ ميلادى در منطقهٔ اوترانتو (Otranto) بين ايتاليا و آلبانى انجام گرفت. نقشه‌ کامپيوترى در روى کشتى آليانس جمع‌آورى و مونتاژ شد و نتيجتاً داده‌هاى موقعيت مرتبط با داده‌هاى عددى (رقومي) آب، روزانه به‌هنگام مى‌شد و خلاصه‌سازى داده‌ها در هر دو کشتى انجام مى‌گرفت. نقشه کامپيوترى در قالب يک نقشهٔ ناوبري، در نمونه‌برداري، جهت کنترل تغييرات، در زمان‌هاى مختلف محل (به‌علت بدى آب و هوا) مورد استفاده قرار گرفت.


هر دو کشتى مجبور بودند که مسير ايستگاه‌هاى خطى را براى تهيهٔ مجموعهٔ داده‌هاى مقايسه‌اي، تقريباً تا پايان مسير طى کنند تا بتوان تجهيزات جمع‌آورى داده‌ها را کنترل (واسنجي، Calibrated) نمود سرپرست اصلى عمليات که در کشتى ساکلانتسن مستقر بود، نسخه‌هاى نمونه‌بردارى شده را دريافت مى‌نمود و با ادغام آنها بر روى نسخه‌هاى نقشه‌اي، عمليات را کنترل مى‌کرد.


در ارتباط و تماس دائم

در حال حاضر مى‌توان به‌وسيله تلفن همراه و سيستم Inmarsat -B از داخل کشتى با ساحل ارتباط برقرار نمود. معذالک تلفن همراه هنوز هم به‌خاطر پائين بودن هزينه آن مورد استفاده قرار گيرد. در حال حاضر کشتى Alliance و ساير کشتى‌ها و محل‌ها (موقعيت‌ها، sites)، را مى‌توان مستقيماً در محدودهٔ حوزهٔ saclantcen (باوجودى که برخى از گره‌ها از نظر طبيعى در نقاط دور هستند) وارد يک LAN گسترش يافته نمود. کشتى saclantcen در محدودهٔ حوزهٔ عملياتى آن به‌عنوان يک مسير پيما و همچنين به‌عنوان يک رابط با اينترنت و ساير سيستم‌هاى ارتباطى عمل مى‌کند.


اين محيط ارتباطي، به ما اين امکان را مى‌دهد که بتوانيم هم داده‌هاى مبنائى جغرافيائى (وضعيت‌ها يا مقصودهاى گوناگون خطوط نواحى و تصاوير) و هم داده‌هاى مربوط به تعيين وضعيت کشتى‌ها را ارسال (مخابره) کنيم. آزمايشات نشان داده‌اند که نرم‌افزار Email (پست الکترونيکي) را مى‌توان جهت انتقال فايل لايه‌هاى نقشه‌اى جديد به‌کار برد. لايه‌هاى نقشه‌اى جديد، ضمن توانائى بررسى مکان‌هاى دور و برخوردارى از ويرايش کامل GIS، دستيابى به عکس‌العمل واقعى را ميسر مى‌سازد. دسترسى (رويکرد) ارتباطاتى و نقشه‌هاى کامپيوترى کشتى saclantecen توان بالقوه‌اى را براى ارتباط واقعي، در زمان حقيقي، بين کشتى‌هاى دست‌اندر کار فعاليت‌هاى هيدروگرافى فراهم مى‌آورد.


اگر چه در اين مقاله فعاليت‌هاى تحقيقات دريائى کشتى saclantcen در زمينهٔ GIS و ارتباطات مدنظر بوده است. اما چنين به‌نظر مى‌رسد که ميدان عمل چشمگيرى (از نظر گستردگى فعاليت‌ها) جهت پياده کردن مفاهيمى وجود دارد، که ما آنها را براى کاربردهاى ديگرى (که نيازمند به ورود داده‌ها در زمان واقعى هستند) از قبيل فعاليت‌هاى ضدجاسوسى نظامي، آتش‌نشاني، بلايا و ايمنى مى‌توانيم آزمايش کنيم.