با گشوده شدن مرزهاى ميان اروپاى شرقى و غربي، همسايگان قبلى قراردادهاى فرهنگى و اقتصادى با هم منعقد کرده‌اند. بسط بازار داخلى اروپا شکل‌هاى جديدى از مشارکت و ارتباط در اروپا به‌وجود آورده است.


باواريا، جمهورى چک، و اتريش مراکز اين روند توسعه‌اى جديد هستند و مرزهاى آنها در قلب اروپا به ‌هم مى‌رسد.


جنگل‌هاى باواريا Bohemian، Muhliertel در محل تقاطع مرز اين سه کشور واقع شده‌اند و يک چشم‌انداز اکولوژيکى حساس با کوه‌هاى پست، سه منطقه کاملاً مشابه را به هم متصل مى‌کنند. مسائل حفاظت محيط زيست، توسعه اقتصادي، خانه‌سازى و زيرسازي، مديريت ترافيک به‌طور کلى مسائل برنامه‌ريزى و اطلاعات پايه بايد براى اين ناحيه زيبا که داراى دو پارک مى‌باشد، مشخص شوند. بعد از باز شدن مرزها منطقه قبلى که توسط Ironcurtain تقسيم شده بود با افزايش ناگهانى ترافيک، حجم توريسم و پيشرفت مواجه شد.


برطبق قرارداد وزارت امور محيطى و برنامه‌ريزى Bavarian، وزارت امور اقتصادى و ادارى اتريش، پروژه مشترکى توسط گروه متخصصين بين‌المللى اکولوژيست‌ها، طراحان منطقه‌اى و متخصصين GIS با استفاده از GIS اصلى و براى جمع‌آورى داده‌هاى مختلف از منابع اطلاعاتى مختلف کشورهاى مربوطه ايجاد کند.


GIS به‌عنوان ابزارى ادغام‌کننده و سيستم اطلاعاتى مبتنى بر مسائل موجود به جهت ارائه اطلاعات اصلى و مفاهيم استراتژيکى براى تصميم‌گيران منطقه و آنهائى که در دولت‌هاى ايالتى بودند نقش اساسى را ايفاء نمود.


تلاش بسيار زياد در خلق GIS سه‌جانبه و کاربرد موفق آن در مديريت استراتژيک و خط مشي، به قبول و پذيرش پروژه مشترک پيشرفت به‌عنوان خط‌مشى يک پروژه MAB بين‌المللى توسط يونسکو انجاميد.


اين پروژه با ۵۰ درصد سرمايه‌گذارى (کمک مالي) جامعه اقتصادى اروپا به‌عنوان بخشى از INTERRG تأمين مالى شد.

مسائل استراتژيک و موضوعات مربوط به توسعه

تبادل اطلاعات و تجربه ميان سه کشور براى آماده‌سازى و توسعه يک مفهوم ضرورى است. ناحيه‌اى به وسعت ۹۰۰۰ کيلومتر در دست بررسى است. موارد زير مورد تأکيد متخصصين و تصميم‌گيران منطقه است:


- طرح‌هاى پيشنهادى براى تضمين، حفظ و مديريت منابع طبيعى اصلى و چشم‌اندازها به‌صورتى که با نيازهاى جنگل Bavarian و پارک‌هاى ملى Somova منطبق باشد. ضمناً سود حاصل از کشاورزى و توريسم و نيازهاى تفريحى محلى را در خود داشته باشد.


- طرح‌هاى پيشنهادى آتى در مورد کشاورزى و جنگل‌داري، با برآورد درآمد احتمالى غيرزراعي، خصوصاً در ارتباط با ارزش تفريحى منطقه. در اينجا امکان هدايت کردن کشاورزى به سمت شکل‌هاى استفاده از منابع طبيعى کشت زمين، بررسى شده است.


- فرصت‌هاى رشد، خصوصاً در نواحى کاربرى توريسم و تفريحات محلى مربوط به جنگل Bavarian و پارک‌هاى ملى somova براى شکل‌هاى مناسب اجتماعى و محيطى توريسم، مورد بررسى قرار گرفتند.


- اقدامات ترافيکى لازم براى بهبود تقاطع مرزى براى جاده‌ها راه‌آهن و پياده‌روها و با استفاده از سيستم‌هاى حمل و نقل محلى و بدون تأثير منفى بر محيط، در نواحى مناسب مورد بررسى قرار گرفت.


پيشنهاداتى در جهت حفظ محيط زيست در بخش‌هاى تجارى عرضه و تخليه زباله و ساخت خانه ارائه شد.


اين بررسى بر ارزيابى اطلاعات کلى مبتنى مى‌باشد تحقيقاتى نيز توسط مؤسسات فعال در منطقه انجام و توسط رؤساى دفاتر اجرائى اصلي، بخش‌ها و بخش‌داران سازماندهى شده است. از طريق اين مشارکت بارآور، طرح‌هاى بسيار مفصلى ارائه و قابليت سازگارى آنها با اهداف طرح توسعه و تناسب آنها به‌عنوان پروژه‌هائى براى توسعه منطقه، در دست مطالعه و بررسى قرار گرفت. به‌علاوه گروه‌هاى تحقيقاتى براى کار با نواحى اصلى (مثل کشاورزي) و کار در کنار يکديگر در رسيدن به اهداف و انجام اقدامات مطروحه تشکيل شدند.

خلق GIS و ادغام داده‌هاى سه کشور

هدف از ايجاد GIS سه طرفه مرتبط کردن داده‌هاى سه منبع مختلف از سه کشور، براى رسيدن به داده‌هاى برنامه‌ريزى مربوطه و ارائه اطلاعات احتمالى ارزيابى است. اين امر براى تهيه نقشه‌هائى از توسعه واحدهاى فضائى عملي، وضعيت حفظ محيط از جمله نواحى حساس اکولوژيکي، داده‌هاى اقتصادى اجتماعى جمعيت ساکن و توريست‌ها و داده‌هاى مربوط به کاربرى زمين، پتانسيل کاربرى زمين و داده‌هاى محيطى ترافيک، حمل و نقل، انتشار گازهاى خروجي، کيفيت آب و تنوع گونه‌هاى جانوري، گياهى ضرورى بود.


داده‌هاى اصلى جغرافيائى براى دربر گرفتن جنبه‌هاى زير طرح‌ريزى شدند:


- اطلاعات توپوگرافيک

- کاربرى زمين و پوشش زمين

- منابع آب و محافظت از آنها

- ترافيک و حمل و نقل

- ساختار توريست

- داده‌هاى آمارى و اجرائي


داده‌هاى اصلى با استفاده از نرم‌افزار ARC/INFO - GIS به‌کار برده شده در سه کشور و با لايه‌هاى مختلف، ايجاد شدند. اين داده‌ها مربوط به اطلاعات آمارى به‌دست آمده از منابع مختلف، و مجريان همکار بودند.


دليل اصلى موفقيت اين پروژه بين‌المللي، انتخاب کارکنان ورزيده و روابط خوب ميان دانشمندان، طراحان و متخصصين GIS در گروه برنامه‌ريزى سه طرفه، و در انتخاب، ارزيابى و ادغام اطلاعات اصلى نهفته بود.