دره WURM واقع در جنوب شرقى شهر مونيخ و منطقه‌اى تفريحى - مسکونى مناسب شهر است. اين منطقه به واسطه جذابيت چشم‌انداز و مناظر زيبا و به‌علت مجاورت با شهر مونيخ داراى تردد زياد و بار ترافيکى سنگينى است.


وزارت امور محيطى و برنامه‌ريزى Bavarian همراه با مسئولين برنامه‌ريزى منطقه‌اى و يک گروه کارى از دفاتر طرح‌ريزى شهر مونيخ که شهردارى‌هاى محلات از آنها حمايت مى‌کردند، بررسى تأثيرات محيطى مربوط به شکل‌هاى مختلف ترافيک را انجام دادند. برخلاف بررسى‌هاى تأثير محيطى استاندارد به‌جاى ارزيابى و بررسى يک جاده، کل شبکه ترافيک مورد ارزيابى قرار گرفته است.


GIS اصلى با استفاده از عناصرى مثل داده‌هاى منابع طبيعى شامل:


- زمين‌شناسي،

- آب‌هاى زيرزميني؛

- ارتفاع از سطح دريا؛

- گياهان و جانوران منطقه؛

- و داده‌هاى کاربردى زمين مثل:

- شبکه ترافيک موجود و در دست طرح‌ريزي


انواع کاربرى زمين و برنامه‌ريزى کاربرى زمين بر مبناى نقشه‌هائى با مقياس ۱:۲۵۰۰۰ تهيه شده است.


براى بررسى وضعيت جارى تجزيه و تحليل آمار ترافيک انجام شده. به‌علاوه با تفسير عکس‌هاى هوائى رنگى کاذب اخذ شده از شهردارى‌ها و طرح‌هاى کاربرى جارى زمين نيز بررسى شده‌اند.


داده‌هاى کيفيت محيطي، مثل ميزان از بين رفتن جنگل و سطوح آب زيرزمينى به‌عنوان شاخص‌هاى شرايط محيطى جمع‌آورى شدند، هدف اصلى اين بررسي، پيش‌بينى تأثير افزايش سطوح ترافيک بر محيط، به‌وسيله موارد زير بود:


- محاسبات صدا

- محاسبه دود خروجى از اگزوز اتومبيل‌ها

- محاسبه اختلالات


محاسبه دو مورد آخر مبتنى بر شکل ترافيک بود. تأثير ترافيک بر زندگى جانوران منطقه نيز تجزيه و تحليل شد. به علاوه آناليز مخاطره تأثير بر خاک، آب‌هاى زيرزمينى و گياهان نيز انجام شد. براى ارزيابى داده‌هاى اصلى ابزارهاى GIS همراه با مدل شبيه‌سازى ترافيک مبتنى بر شبکه راه‌آهن و خطوط جاده‌اى منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.


سناريوهاى مختلف ترافيک، توسط طراحان محلى و اعضاء انجمن فوق‌الذکر براى کاهش تأثير کلى بر دره WURM ارائه شدند. براى نيل به اهداف، اقدامات بررسى شده عبارت بودند از: ارائه طرح‌هاى پيشنهادى براى جاده‌ها و حمل و نقل عمومى (به‌ويژه شبکه‌هاى خطوط راه‌آهن محلى و بيرون شهري) همچنين محدوديت سرعت در جاده‌ها و مسدود شدن جاده‌ها.


تأثير اکترناتيوهاى ترافيک (جاده‌اى و راه‌آهن) با موارد زير ارزيابى گرديد:


- ظرفيت سيستم‌هاى ترافيک، جاده‌اى و راه‌آهن؛


- ميزان اختلاف مورد انتظار در طول روز و شب با داده‌هاى مربوط به کاربرى زمين، براى نشان دادن تأثير آنها بر مناطق مسکوني. به اين منظور ESRI آلمان برنامه آلودگى صدا را ارائه و آن را با داده‌هاى اصلى GIS مربوط کرده تا نقشه‌هاى سطوح اختلال مورد انتظار براى وضعيت جارى طرح‌هاى اوليه و سناريوهاى مختلف را تهيه کند؛


- تأثير اختلال ترافيک بر ساکنين منطقه و بازديدکنندگان؛


- آلودگى خاک، آب‌هاى سطحى و گياهان در اثر آلوده‌کننده‌هاى مختلف (مثلاً فلزات سنگين)؛


- افزايش خطرات محيطى ناشى از آلوده‌کننده‌هاى مشخص در ناحيه ۱۰۰ مترى در طول جاده‌ها،


- دود خروجى از گزوز اتومبيل‌ها مربوط به سطوح متغير ترافيک رد ول روز؛


- تقسيم شدن مناطق به دو بخش مجزا توسط مسيرهاى ترافيک جديد (جاده و راه‌آهن) خصوصاً تقسيم جمعيت خاکزى - آبزي؛


- افزايش ميزان از بين رفتن جنگل در منطقه خصوصاً در کنار جاده‌ها.


نتايج اوليه بررسى‌ها نشان داده‌اند که:


- سطوح آلودگى آب سطحى در تمامى طرح‌هاى اوليه مختلف بررسى شده يکى است.


- با افزايش ميزان ترافيک تأثير بر خاک و گياهان افزايش پيدا مى‌کند. براى جلوگيرى از افزايش آلودگي، سطوح جارى ترافيک بايد کاملاً تعديل شود.


- محاسبات مربوط به اختلال ترافيک جاده و راه‌آهن سطح بالائى را نشان مى‌دهد به‌طورى که در حال حاضر نيز سطح اختلال از استاندارد رسمى مشخص شده نيز بالاتر است.