سيستم‌هاى اطلاعات جغرافيائى در برنامه‌ريزى محيطي، بررسى تأثير محيط و نيز برنامه‌ريزى چشم‌انداز، در سال‌هاى اخير اهميت فزاينده‌اى پيدا کرده‌اند. دليل اصلى اين امر، نياز به برنامه‌ريزى محيطى براى مقايسه تعدادى داده‌هاى مربوط به منطقه مى‌باشد که منابع طبيعى و حساسيت آنها، تأثيرات مختلفى را تشريح مى‌کند. از GIS مى‌توان براى انطباق داده‌هاى مربوط به منطقه با ويژگى‌هاى آن استفاده کرد. GIS ابزار بسيار کارآمدى در اين قبيل برنامه‌ريزى‌ها به‌شمار مى‌رود.


بررسى‌هاى محيط به پيش‌بينى تأثيرات محيط نياز دارد. پس از اين رو مدل يا آناليزهاى مخاطره بايد در تکنولوژى GIS وارد شود. اين مقاله برخى روش‌هاى کاربرد، سيستم اطلاعات جغرافيائى را تشريح مى‌کند. کاربرد GIS در ارتباط با مدل‌هاى رويکردى با چند مثال از پروژه‌هاى موجود، تشريح مى‌گردد:


- بررسى درّه wurm، بررسى ELA مسائل افزايش ترافيکى در درّه WURM در جنوب شهر و مونيخ.


- تأثير فرودگاه جديد شهر مونيخ II بر منطقه و مسائل توسعه شهرى و افزايش ترافيک.


- مديريت محيطى در نواحى مرزى جنگل‌هاى B?hmerwald Muhlvertel Lsumaval (شمال اتريش مثال‌هاى انتخاب شده، از برنامه‌ريزى و بررسى‌هاى تأثير محيطى با استفاده از GIS و قابليت‌هاى مدل‌سازى GIS به‌دست آمده‌اند).


براى هر پروژه موضوع مختلفى بر پايه سيستم اطلاعات پروژه GIS مطرح و ارزيابى شده است.