در سال ۱۹۶۸ ميلادي، آزمايشگاه گرافيک‌هاى کامپيوترى و آناليز فضائى Computer Grephics and Spatial Analysis Lab.for) تغيير نام داد. با اين نام جديد توسعه دامنهٔ اهداف نظرى آزمايشگاه مورد شناسائى و رسميت قرار گرفت و Wiliam Wartz رئيس آن گرديد. به‌نظر من بسيارى از شما مى‌دانيد که آزمايشگاه طى سال ۱۹۷۰ ميلادى با سرپرستى Allan Schmidt از حيث اندازه و منزلت به‌سرعت توسعه يافت ولى به‌دليل پيچيده‌اى در سال ۱۹۸۱ متوقف گرديد. در آن زمان، ۱۶۵ نفر دانشجو در آزمايشگاه به تحقيق مشغول بودند که نظريات آنان، را بايد ابزارى براى پيشرفت امروزى GIS و برنامه‌هاى کامپيوترى و انتشارات دانست. بسيارى از اين اعتبار و منزلت به حق از آن Howard Fisher است که در سال ۱۹۷۴ ميلادى دار فانى را وداع گفت و بايد از وى به‌عنوان شخصيتى برجسته با انرژى و دورنگرى فوق‌العاده نام برد.