با اخذ گزارش جنائى CRIME از شهر Tacoma، Washington، سيستم آناليز جرايم توسعه يافت که يک وسيله گزارش‌گيرى و برنامه‌ريزى براى سيستم منطقه‌اى (Regional Urban Information System: RUIS) است. CRIME يک سيستم داراى راهنما (Menu) است که با آن اطلاعات جنائى را براى اجراء در مواقع اضطرارى و جلوگيرى از آنها آناليز کرده، توانائى تعيين وقوع جرايم و آمار آنها را ارائه مى‌دهد. اين برنامه مى‌تواند گزارش‌هائى از جرايم به‌طور جداگانه يا ميانگين آنها در مناطق مختلف جغرافيائى ايجاد کند. استفاده‌کننده از CRIME مى‌تواند آناليز ناحيه کوچکى را به‌وسيله وارد کردن مناطق جداگانه انجام دهد و يا با وارد کردن شعاع منطقه، جستجو در اطراف يک آدرس يا يک ناحيه چندضلعى را به انجام برساند. اطلاعات جنائى استفاده شده در اين سيستم از روى اطلاعات قضائى منطقه‌اى (Automated Regional Justice information System: ARJIs) مربوط به ايالت San Diego و سيستم آمارى آناليز جرايم (Crime Analysis Statistical System: CASS) تهيه گرديد. اطلاعات کاربرى زمين از ليست کلى SANDAG، سال ۱۹۸۶م و داده‌هاى جمعيت از سرى‌هاى 7RGF و ارزيابى انجام شده مذکور در زمينه مناطق مسکونى گرفته شده است. فايل‌هاى چند ضلعى همچنين توسط SANDAG ديجيتايز شد.

ورودى‌هاى لازم

شامل ۲ فايل CASS بوده که يک فايل از وقايع و يک فايل قانون‌شکنى براى هر دوره زمانى لازم است آناليز شود. هر دوى اين فايل‌ها محتوى اطلاعاتى براى جرايم و دستگيرى با ذکر تاريخ و آدرس خيابان مى‌باشند. همچنين ممکن است بازجوئى‌هاى خيابانى و انواع تصادفات ترافيکى وجود داشته باشد. تطبيق آدرس‌‌ها توسط ARLIS با مختصات xy در ايالت California کامل گرديده است. اطلاعات آدرس شامل فايل وقايع مى‌باشد. ساير کدهاى جغرافيائى ديگر به استثناء نقشه‌ نواحى اجتماعى ايالت و مناطق تحت سرپرستى در فايل قانون‌شکنى قرار دارد. هر دوى فايل‌ها عدد مشترک براى واقع دارند که وجود رابطه بين آنها را امکان‌پذير مى‌سازد. واحدهاى جغرافيائى ديجيتايز شده تحت پوشش برنامه اصلي، جهت اهداف آناليزى حوزه عمليات پليس نواحى برنامه‌ريزى منطقه‌اي، مسيرهاى مشترک و نواحى تحت سرپرستى مى‌باشند. تابع CALKDATA جرايم بالاتر از ميانگين را محاسبه مى‌کند. عملکرد جرايم براى هر فايل ۵۹/۲ کيلومترمربع است. جرايم که براى هر ۱۰۰۰ نفر جمعيت، مانند جرايم مربوط به اموال، ضرب و جرح در نواحى برنامه‌ريزى اجتماعى يا نواحى تحت سرپرستى را محاسبه مى‌کند. تابع AGCBATA اطلاعاتى را از وقايع و جرايم توسط نواحى ارائه مى‌کند، سپس داده‌ها در فايل‌هاى اطلاعاتى برنامه اصلى ذخيره مى‌گردد.

تهيه نقشه و گزارش از وقوع جرايم

يک نقطه‌يابى ساده اختيارى براى استفاده‌کنندگان برنامه CRIME در دسترس قرار دارد. با انتخاب BEAT در راهنماى برنامه، روى مناطق جغرافيائى حوزه عملياتى قرار گرفته و از استفاده‌کننده درخواست مى‌کند عدد منطقه مورد نظر را توسط کليدها وارد کند. وارد کردن عدد ۱۱۳ سبب مى‌شود سيستم، کليه جرايم را که کد جغرافيائى آن حوزه عملياتى را دارد، انتخاب کند. پيغام‌هائى روى صفحه نشان داده مى‌شود و روشى را که سيستم اجراء مى‌کند توضيح مى‌دهد. ناحيه نقطه‌يابى شده و مرزبندى حوزه عملياتى رسم مى‌گردد. آخرين پيغامى که روى صفحه نشان داده مى‌شود تعداد نقاطى است که اخيراً انتخاب شده‌اند. به‌وسيله انتخاب کردن CRIME از طريق راهنماى سيستم، جرايم اخير و سطح وقوع آنها رسم مى‌شود. به‌وسيله انتخاب کردن ARTERIQLS بزرگراه‌ها، رامپ‌ها و ساير جاده‌ها با رنگ‌هاى متفاوتى رسم مى‌شوند.


شکل زير گزارش نقطه‌يابى را نشان مى‌دهد و از استفاده‌کننده درخواست مى‌کند که جنايت‌هاى مربوطه را وارد نمايد؛ خيابان شماره ۱۴۰۱ - خيابان Broadway به‌عنوان مرکز شعاع جستجو انتخاب شده است و شعاع روى ۵/۰ مايل (۸/۰ کيلومتر) تنظيم شده است. Draw راهنماى رسم کردن را نشان مى‌دهد. Arterials بزرگراه‌ها و رامپ‌ها را به رنگ قرمز و جاده‌هاى اصلى را به رنگ سبز رسم خواهد کرد. به‌وسيله فشار دادن Crimes سيستم، جرايمى را که جديداً با علائم موجود انتخاب شده، رسم مى‌کند. در صورت قرار دادن Mouse روى علامت Crime و کد مربوطه، توضيحاتى در مورد آن جنايت خاص نمايش داده مى‌شود. بنابراين سيستم حتى براى آنهائى که مهارتى هم در کارکردن با برنامه GIS ندارند راحت است.