زمان پاسخ‌گوئى ايستگاه‌هاى آتش‌نشانى به روش ديگرى محاسبه گرديده است. مدل ARc/INFO ايستگاه‌هائى را که به نزديک‌ترين محل در هر بخش بر مبناى زمان سفر اختصاص مى‌يابد، اجراء مى‌کند. جداول جمعيت در سال ۱۹۹۵م محل واحدهاى سکونتى و مشاغل کارخانه‌اى را در زمان‌هاى پاسخگوئى ۲ دقيقه‌اى براى ۶ مورد از ۱۱ روش متفاوت محاسبه کرده است. ستون‌بندى مناطق با اولويت بالا، شامل مراکز خريد، مراکز تجارتي، مدارس، خانه سالمندان و بيمارستان‌ها هستند. شکل زير، مقايسه ميانگين زمان پاسخگوئى مدل 3B و مناسب‌ترين زمان پاسخگوئى براى کل جمعيت با ميانگين کمتر از ۲ دقيقه را نشان مى‌دهد.اين مطالعه به آناليز کردن زمان پاسخگوئى ايستگاه‌هاى آتش‌نشانى مشتمل بر ايستگاه‌هاى موجود و ايستگاه‌هاى تغييريافته پرداخت. در رابطه با جمعيت شهر La Meas، محل کار و محل‌هاى با اولويت بالا در مطالعه در نظر گرفته نشد در حالى‌که ساير فاکتورهاى مهم در تعيين محل ايستگاه‌هاى آتش‌نشانى مثل هزينه‌ها، سازگارى با زمين‌هاى مجاور، ابعاد فيزيکى محل و مناسب بودن و دسترسى به رانندگى را اعمال نمودند. باوجود اين شهر La Mesa جديداً فضائى را به‌منظور رساندن زمان پاسخگوئى به مقادير محاسبه شده در مدل ارائه شده در اين مطالعه در نظر گرفته است.