چهار کاربرد به نوبت بررسى شده است، که عبارت هستند از: