عوامل مؤثر در موفقيت يا شکست طرح‌ها را مى‌توان در چارچوب چهار طبقه‌بندى گسترده بررسى کرد:


- ويژگى و امکانات کارگزارى‌هاى اجراءکننده

- روابط بين سازمانى

- منابع اجراءِ طرح

- عوامل محيطي


جدول (چکيده‌اى از عوامل مؤثر در اجراءِ طرح‌هاى تمرکز زدائي) چيکده‌اى از اين عوامل مؤثر در موفقيت يا شکست طرح‌هاى تمرکز زدائى را در ۱۱ کشور مورد مطالعه در آسيا نشان مى‌دهد. على‌رغم تفاوت‌هائى که بين اين کشورها وجود دارد، عوامل مشترک بسيارى وجود دارد که به‌نظر مى‌رسد براى اجراءِ طرح تأثير گذاشته باشند. اين عوامل عبارت است از:


- روشن‌بودن طرح و اهداف سازمانى

- کفايت پشتيبانى‌هاى سياسي، مالى و فنى از جانب مرکز

- ميزان هدايت و کنترل مرکزى بر فعاليت‌هاى واحدهاى غيرمتمرکز

- نقش رهبران سياسى محلى و رابطهٔ آنها با افراد ذى‌نفع طرح

- ميزان مشارکت افراد ذى‌نفع پروژه‌ها در طراحى و اجراءِ آن

- انعطاف‌پذيرى رويه‌هاى ادارى دولتى

- ميزان هماهنگى بين بخش‌ها

- مقياس و نوع فعاليت‌هاى توسعه

چکيده‌اى از عوامل مؤثر در اجراءِ طرح‌هاى تمرکز زدائي

طرح
عوامل مؤثر در اجراء
کارگزارى توسعهٔ
کشاورزان خرده‌پا (هند)
- اهداف پيش از اندازه بلند پروازانه
- دخالت محدود افراد ذى‌نفع
- هدايت شديد مرکزى که به‌طرزى منفى بر ابتکار محلى تأثير مى‌گذاشت.
- نبود تکنسين‌ها و مديران کارآزموده در سطح محلى
طرح توسعهٔ استانى (اندونزي)
- رهبرى محلى
- هماهنگى درون‌بخشى در سطح محلى
- ارتباط بين مقام‌هاى سطح محلى و رهبران دهکده
- کوشش‌هاى عمدى در کنار گذاشتن اهداف مذهبى / سنتى از اين طرح
- ماهيت تجربى و مقياس کوچک پروژه
- حمايت شديد ادارى دولت مرکزى
شوراءهاى استانى (فيجي)
- ميراث استعمارى تمرکزگرائى در ميان گردانندگان ادارى
- نياز به محافظت از گروه قومى خاص (قوم فيجي) و نياز به ايجاد تشکيلات ادارى واحد چندقومى که بيشتر به تمرکزگرائى گرايش داشت.
- رفتار سنتى اجتماعات روستائي، وظايف شوراءهاى استان را بى‌اثر کرد.
- کميابى نيروى کار ماهر
طرح فدرال براى ارزيابى کشاورزى (مالزي)
- عدم تفويض اختيارات کافى به مقام‌هاى ايالتى و ناحيه‌اى ادارهٔ فدرال بازاريابى کشاورزى از سوى دفاتر مرکزى اين اداره
- ارتباطات غيرکافى با کارگزارى‌هاى دولتى
- ارتباط کارگزارى با گروه موردنظر
طرح توسعهٔ همه‌جانبهٔ روستائى در درهٔ راپتى (نپال)
- رويه‌هاى طرح کاملاً معين شده بودند.
- مجمع ناحيه مى‌توانست موجبات حمايت سياسى از دفتر هماهنگى پروژه را فراهم آورد.
- ناتوانى واحدهاى غيرمتمرکز در مصرف وجود بودجه
- ارتباط بين دفتر هماهنگى پروژه و ناحيه‌ها ازنظر شرايط طبيعى دشوار است.
- نبود کارمندان کار آزموده در ناحيه‌هاى دورافتاده
طرح توسعهٔ همه‌جانبهٔ روستائى (پاکستان)
- نزديکى به مرکز استان
- عدم اختيارات کافى براى کارگزارى‌هاى سطح مرکز
- تخصيص ناکافى وجوه
- نبود کارکنان فنى واجد شرايط
- ناپيوستگى سياست‌هاى ملى و پشتيبانى ادارى از جانب مرکز
- موضوع ضعف ادارى عضو پارلمان در برابر ادارات کارگزارى‌هاى صنفى در مرکز
طرح کمک به توسعهٔ استانى (فيليپين)
- رهبرى محلى قدرتمند و توسعه‌انديش
- کارکنان کارآزموده
- پشتيبانى سياسى و ادارى در سطح ملى
- مساعدت سازمان‌هاى کمک مالى
طرح ايجاد اشتغال روستائى (تايلند)
- رهبرى در سطح تامبون
- پشتيبانى سياسى در سطح ملى
- وضوح اهداف و رويه‌ها
- فعاليت‌هاى پروژه مستقيماً به مردم سود رساندند.
طرح هماهنگى در اجراء سريلانکا
- عدم تجزيه و تحليل جامع پيش از اجراء
- پشتيبانى قومى سياسى
- قابليت رهبرى کارگزار دولت
- پيوندهاى بين سازماني
- تقسيم‌بندى ادارى افراط‌آميز در مرکز
طرح بودجهٔ ناحيهٔ (سريلانکا)
- سازماندهى و دخالت افراد ذى‌نفع و نمايندگان آنان
- فعاليت‌هاى پروژه مستقيماً بر زندگى مردم منطقه تأثير گذاشت.
- منابع غيرکافى براى طرح
- کنترل واحدها و سازمان‌هاى غيرمتمرکز بر بودجه تخصص‌يافته
- ابهام در طراحى در سطح ملى
طرح شوراءِ توسعه ناحيه (سريلانکا)
- اختيار وضع ماليات و کنترل منابع محلى
- سعى در سازش بين نياز به کنترل سياسى مرکز و نياز به استقلال کافى
از نظر مالي، ادارى و کارکردي - پشتيبانى رهبرى سياسى در سطوح ملى و محلى - ابهام در مورد روابط بين‌ شوراءِ توسعه ناحيه و کارگزارى‌هاى ملي