نمودار (فرآيند اجراءِ طرح‌هاى تمرکز زدائي) نشانگر چارچوبى مفهومى است که مى‌توان آن را در تجزيه و تحليل اجراءِ طرح‌هاى تمرکز زدائى به‌کار برد. به‌طورى‌ که اين نمودار نشان مى‌دهد عملکرد طرح و تأثيرات آن، تحت تأثير چهار گروه از متغيرها قرار دارد که عبارت است از: شرايط محيطي، روابط بين‌ سازماني، منابع سازمانى جهت اجراءِ طرح و بالاخره، ويژگى‌هاى کارگزارى‌هاى اجرائي. اين الگو دربر دارنده متغيرهاى سرنوشت‌ساز فرضى است. البته انتظار مى‌رود که اهميت نسبى آنها از موردى به ‌مورد ديگر متفاوت باشد.


نمودار (راهبرد اجرائى براى طرح‌هاى تمرکز زدائي) راهبرد براى طرح‌هاى تمرکز زدائى نشان مى‌دهد. رويه‌هائى که در شکل (راهبرد اجرائى براى طرح‌هاى تمرکز زدائي) نشان داده شده است مى‌تواند در تجزيه و تحليل پيشنهادهاى مربوط به سياست تمرکز زدائى مورد استفاده قرار گيرند:


۱. تعيين حدود مطلوب تمرکز زدائى

۲. ارزيابى امکانات منطقه‌اى و محلي

۳. تعيين پشتوانه سياسي

۴. برآورد امکانات کارگزارى‌هاى مرکزى براى حمايت مالى و فني

۵. مرورى بر محدوديت‌هاى محيطي

۶. ترسيم حدود امکان‌پذير تمرکز زدائى

۷. طراحى طرح‌هاى خاص تمرکز زدائى

۸. شناسائى مراحل و رويه‌هاى اجراء

۹. بسيج حمايت‌ها

۱۰. ايجاد پيوندهائى براى هماهنگى و مساعدت

۱۱. مشخص‌کردن رويه‌هاى نظارت و ارزشيابي


فرآيند اجراءِ طرح‌هاى تمرکز زدائى
فرآيند اجراءِ طرح‌هاى تمرکز زدائى

راهبرد اجرائى براى طرح‌هاى تمرکز زدائي
راهبرد اجرائى براى طرح‌هاى تمرکز زدائي