توليد ناخالص ملى در جهان (۱۹۸۵)
توليد ناخالص ملى در جهان (۱۹۸۵)

تعداد کشاورزان براى ۱۰۰ فرد ساکن روستاها در جهان (۱۹۸۵)
تعداد کشاورزان براى ۱۰۰ فرد ساکن روستاها در جهان (۱۹۸۵)

تحول جمعيت فعال کشاورز در برخى از ممالک توسعه‌يافته، در فاصلهٔ سال‌هاى ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰.

۱۹۷۰ (به‌ميليون) ۱۹۸۰ (به‌ميليون) تخمين (به‌ميليون)
زلاندنو ۰/۱۳ ۰/۱۴ ۶/۲+
ايالات متحده ۳/۵۷ ۳/۵۳ ۱/۱-
کانادا ۰/۶۰ ۰/۵۸ ۳/۵-
استراليا ۰/۴۳ ۰/۴۱ ۵/۶-
انگلستان ۰/۷۹ ۰/۶۵ ۱۷/۸-
سوئيس ۰/۲۷ ۰/۲۲ ۱۹-
ايتاليا ۳/۸۸ ۲/۹۰ ۲۵/۲-
فرانسه ۲/۷۵ ۱/۸۵ ۳۲/۷-
اتريش ۰/۴۵ ۰/۳۰ ۳۳/۷-
ژاپن ۸/۸۶ ۵/۷۷ ۳۴/۹-
بلژيک ۰/۱۷ ۰/۱۱ ۳۵/۶
اسپانيا ۳/۳۱ ۲/۱۲ ۳۵/۹-
آلمان ۲/۲۷ ۱/۴۴ ۳۶/۵-