سهم کشاورزان در جمعيت فعال (۱) و مشارکت کشاورزى در تشکيل درآمد ناخالص (۲)

I کشورهاى توسعه‌يافته
(۱)) (۱) (۱) (۲)
سوئيس A ۷ ۴ آلمان شرقى B ۱۲ ۹
ايالات متحده A ۳/۵ ۳ بلژيک B ۳ ۲/۵
نروژ A ۸ ۴ دانمارک B ۷/۵ ۶/۵
کانادا A ۵/۵ ۴ انگلستان B ۲/۷ ۲/۵
سوئد A ۵/۶ ۸/۵ زلاندنو B ۱۱/۵ ۱۴
آلمان فدرال A ۵/۵ ۲ ايتاليا B ۱۲/۴ ۶
استراليا B ۶/۶ ۶ چکسلواکى B ۱۰ ۱۲
ژاپن B ۹/۷ ۳/۵ اسرائيل B ۷ ۷
فرانسه B ۷/۳ ۳/۹ شوروى B ۱۹/۸ ۱۹/۷
هلند B ۵ ۴ اسپانيا B ۱۸ ۶
اتريش B ۹/۹ ۴ لهستان B ۳۱ ۱۸
II ممالک کم‌رشد
(۱) (۲) (۱) (۲)
کويت A ۲ ۱ تونس E ۳۵ ۱۵
عربستان A ۳۳ ۲ پاراگوئه E ۵۰ ۲۶
ليبى B ۱۶ ۲ بوليوي E ۵۰ ۱۷
ونزوئلا C ۱۵ ۶ گواتمالا E ۵۵ ۲۵
تايوان C ۱۵ ۱۰ پرو F ۳۵ ۸
آفريقاى جنوبى C ۲۸ ۱۰ تايلند F ۷۲ ۲۲
گابون C ۵۵ ۸ کامرون F ۷۵ ۲۷
الجزاير C ۲۳ ۶ مصر F ۵۰ ۲۰
ايران C ۳۹ ۲۰ اندونزى G ۵۲ ۲۶
آرژانتين C ۱۳ ۱۴ موزامبيک G ۷۰ ۶۰
کرهٔ جنوبى C ۳۲ ۱۸ سنگال G ۷۰ ۲۶
مکزيک D ۳۶ ۷ بروندى G ۸۰ ۵۵
سوريه D ۳۳ ۱۹ کنيا G ۷۶ ۳۳
برزيل D ۳۰ ۱۶ چين G ۶۴ ۳۷
شيلى E ۱۹ ۹ هند G ۶۳ ۳۳
کرهٔ شمالى E ۳۷ ۲۰ تانزانيا H ۸۳ ۵۲
کلمبيا E ۲۶ ۲۶ مالي H ۷۳ ۴۲
کنگو E ۳۴ ۶ بنگلادش H ۷۴ ۴۷/۸
A > ۱۰۰۰۰ دلار سرانه B > ۵۰۰۰ C > ۲۰۰۰ D > ۱۵۰۰ E > ۱۰۰۰ F > ۵۰۰ G > ۲۵۰ H < ۲۵۰ دلار
مأخذ: Atlaseco، ۱۹۸۴


سهم کشاورزى در توليد ناخالص ملى در جهان (۱۹۸۵) [مأخذ: Atlaseco، ۱۹۸۵ - درآمدهاى ۱۹۸۴]
سهم کشاورزى در توليد ناخالص ملى در جهان (۱۹۸۵) [مأخذ: Atlaseco، ۱۹۸۵ - درآمدهاى ۱۹۸۴]

توليد ناخالص ملى در جهان (۱۹۸۵)
توليد ناخالص ملى در جهان (۱۹۸۵)