شامل موارد ذيل مى‌باشد:

- موقعيت ارتباطى منطقه‌اى شهر

- مطالعات دروازه‌اى (آمار ترافيک دروازه‌هاى شهر و تردد وسايل نقليه، متوسط سرنشين و بار مبداء و مقصد سفرها).

- راه‌آهن، فرودگاه، بنگاه‌هاى حمل و نقل و حجم خروجى و ورودى ساليانه مسافر و بار در آنها.

- وضعيت فيزيکى معابر شهرى (سطح پوشش معابر)

- تقاطع‌ها

- تابلوها و علائم راهنمائي

- خيابان‌هاى يک طرفه و دو طرفه

- پارکينگ‌ها و توقف‌گاه‌ها

- وضع پياده‌روها، روشنائى معابر

- حجم ترافيک در شبکهٔ معابر شهري

- سطح اشباع معابر شهري

- سيستم‌هاى حمل و نقل دسته جمعى (اتوبوسراني، تاکسيرانى و...)

- مطالعات مبداء و مقصد

- مطالعات کيفيت سرعت

- مطالعات کيفيت نور در شب.