مطالعات منطقه‌اى بيشتر به‌منظور شناخت متقابل حوزه‌هاى نفوذى شهر و جايگاه آن در سطح منطقه و آگاهى از امکانات، استعدادها، مشکلات و محدوديت‌هاى توسعهٔ اجتماعى و اقتصادى شهر و حوزه نفوذى آن، انجام مى‌پذيرد. اهم اين مطالعات به قرار زير هستند:


۱. بررسى قلمرو جغرافيائى در منطقه‌اى که شهر در آن واقع شده است. (موقعيت، خصوصيات جغرافيائي، مشخصات اقليمى).


۲. بررسى حمل و نقل و شبکه‌هاى ارتباطى منطقه شامل:

- راه‌هاى شوسه و آسفالته، خاکى و عوامل مربوط به آن.

- راه‌آهن و عوامل مربوط به آن (طول مسير، تعداد مسافر. کالاى حمل شده و ديگر مشخصات).

- طرق هوائى (حمل بار، مسافر و مشخصات فرودگاه)

- بنادر و مشخصات اسکله‌ها، انبارها، تجهيزات بنادر (در صورتى‌که شهر بندرى باشد).


۳. بررسى جمعيت در سطح منطقه

- تعداد جمعيت در سنوات مختلف برحسب مرد و زن.

- درصد و تعداد جمعيت شهرنشين، روستانشين و تحولات آن.

- سير مهاجرت جمعيت از روستا به شهر.

- جمعيت فعال و غيرفعال.

- حوزه نفوذى و کشش.


۴. بررسى آموزش و پرورش

- ميزان جمعيت باسواد، در حال تحصيل و فارغ‌التحصيل برحسب نوع مدرک تحصيلى.

- تعداد کودکستان‌ها، دبستان‌ها، مدارس راهنمائي، دبيرستان‌ها، هنرستان‌ها، انستيتوها، مدارس عالي، دانشگاه‌ها و موقعيت هر يک.

- تعداد کارکنان، مربيان، دانش‌آموزان يا دانشجويان، نسبت به هر يک از انواع واحدهاى آموزشى.


۵. بررسى بهداشت و مراکز درمانى

- تعداد بيمارستان‌ها و تخت‌هاى بيمارستانى همچنين تجهيزاتى که بيمارستان واجد آن است، مثل آزمايشگاه، داروخانه و غيره.

- بررسى درمانگاه‌ها و مراکز اورژانس.

- تعداد پزشک برحسب نوع تخصص و نسبت آنها به جمعيت.

- بررسى بيمارى‌هاى بومى منطقه.

- بررسى تعداد مراجعين در سال‌هاى گذشته و ترسيم نمودار کاهش يا افزايش مراجعين.

- موقعيت هريک از تأسيسات بهداشتى روى نقشه.


۶. کشاورزى و دامدارى

- کشاورزى و سطوح زيرکشت هر يک از محصولات کشاورزى (براى چند سال).

- کيفيت خاک و درجهٔ مرغوبيت آن براى کشاورزى.

- ميزان توليد محصولات کشاورزى.

- بازدهى هريک از محصولات کشاورزى به هکتار.

- منابع آب (چشمه‌ها، قنوات، رودخانه‌ها و آب‌هاى زيرزمينى).

- ميزان مصرف آب براى استفاده‌هاى کشاورزى.

- بازارهاى فروش محصولات.

- تعداد کارکنان اراضى کشاورزى.

- نوع محصولات (ميزان توليد در سال، متوسط عملکرد در هکتار، مقدار فروش، قيمت فروش).


- کيفيت استفادهٔ کشاورزان از وام‌هاى کشاورزى (نام مؤسسه وام‌دهنده، منظور از دريافت وام، مبلغ و مدت و نرخ و بهرهٔ وام).

- مساحت باغات و نوع محصولات.

- نحوهٔ تصرف واحدهاى کشاورزى.

- نمودار رشد يا کاهش محصولات در طى ساليان مختلف.

- تعداد دام‌هاى موجود برحسب نوع.

- ميزان توليد فرآورده‌هاى داخلى (تخم‌مرغ، شير، پشم، گوشت و غيره)


۷. وضعيت صنايع

- تعداد کارخانه‌هاى مختلف اعم از سبک و سنگين.

- انواع کارخانه‌ها و مراکز صنعتى.

- مساحت کارخانجات.

- ميزان توليد محصولات صنعتى در سال‌هاى مختلف برحسب نوع.

- تعداد کارگران و کارکنان.

- منابع و مواد اوليهٔ محصولات.

- بازارهاى فروش محصولات (ميزان فروش آنها).

- رابطهٔ راه و نفش آن در ارتباط بين کارخانجات و بازارهاى فروش يا مواد اوليه.

- ميزان سرمايه‌گذارى هريک از واحدهاى صنعتى.

- موقعيت اماکن صنعتى روى نقشه و تراکم آنها و هريک از نقاط منطقه مورد مطالعه.

- صنايع دستى يا صنايع سنتى منطقه (مشخصات، ميزان توليد، بازارهاى فروش و غيره).


۸. بررسى حوزه نفوذ ادارى و ارتباطى و خدماتى شهر مورد مطالعه در سطح منطقه.


۹. بررسى حوزهٔ نفوذ مبادلاتى شهر مورد مطالعه در رابطه با شبکه راه‌ها.


۱۰. پوشش و عملکرد حوزه‌هاى عمران روستائى و شهرها و شهرک‌هاى کوچک اطراف.


۱۱. تعيين حوزه‌هاى نفوذى شهر.


۱۲. بررسى عوامل انسانى (دين، زبان، نژاد و آداب و رسوم).


۱۳. تأسيسات و تجهيزات و موقعيت مراکز جمعيتى.


۱۴. موقعيت از نظر تقسيمات کشورى.