معمارى و بافت شهر

- بررسى بافت شهر و ويژگى‌هاى معمارى و مطالعه گوناگونى (تيپولوژي) معمارى آن


- مناطق قديمى شهر (بافت مناطق قديمي، ويژگى‌هاى معمارى مناطق قديمي، بررسى چند واحد مسکونى از مناطق قديمي).


- مناطق حاشيه‌اى (بافت مناطق حاشيه‌اي، معمارى مناطق حاشيه‌اي).


- بررسى محله‌هاى شهر و مراکز آنها (ويژگى‌هاى عمومى محله‌ها و مراکز آنها، بررسى چند نمونه از مراکز محله شهر.


- تأثير عوامل طبيعى و جغرافيائى و تاريخى يا هر عاملى که در تيپولوژى معمارى شهر مؤثر بوده است.


- تأثير متقابل معمارى مناطق قديمى و جديد با عوامل اجتماعى شهر


- ارائه عکس‌هاى مختلفى که نمودار وضعيت بافت‌هاى قديمى جديد و حاشيه‌اى باشد.

مسکن

- بررسى ويژگى‌هاى مسکن و آمارهاى مربوط به آن در کل شهر.

- تقسيم‌بندى شهر به مناطق مختلف و مطالعهٔ عوامل ذيل در هر يک از مناطق.

- بررسى جمعيت هر يک از مناطق.

- بررسى نسبت تعداد خانوار به واحد مسکوني.

- بررسى نفرات ساکن در واحد مسکوني.

- بررسى نسبت تعداد نفرات و تعداد اتاق.

- بررسى تعداد اتاق در هر واحد و ساکنين هر اتاق.

- بررسى واحدهاى مسکونى برحسب تعداد اتاق در هر منطقه.

- بررسى درصد سطح زيربنا و درصد فضاى باز نسبت به سطح متوسط يک قطعه.

- بررسى سطح زيربناى سرانه و سطح آزاد سرانه.

- بررسى عمر واحدهاى مسکونى (به تفکيک هر منطقه آماري).

- رابطهٔ عمر واحدهاى مسکونى و سيستم ايستائى ساختمان‌ها.

- رابطهٔ عمر واحدهاى مسکونى و جنس مصالح نما.

- رابطهٔ عمر واحدهاى مسکونى و پوشش خارجى سقف.

- بررسى ارتفاع واحدهاى مسکوني.

- بررسى سيستم ايستائى واحدهاى مسکوني.

- بررسى جنس نماى واحدهاى مسکوني.

- بررسى عناصر تکميل‌کنندهٔ نما.

- بررسى نوع سقف و پوشش خارجى آن.

- بررسى تجهيزات ساختمانى (منبع آب مصرفي، برق، تلفن، حرارت مرکزي).

- بررسى وسيلهٔ گرم کردن و سرد کردن واحدهاى مسکوني.

- بررسى عناصر تشکيل‌دهندهٔ بنا (ايوان، آشپزخانه، توالت، ساير).

- نحوهٔ تصرف واحدهاى مسکونى (نحوه تصرف واحدهاى مسکونى در هر منطقه، رابطهٔ نحوه تصرف واحدهاى مسکونى و تعداد اتاق

- بررسى تراکم‌هاى ساختماني.

- بررسى خصوصيات مسکن به تفکيک هر منطقهٔ آمارى و ويژگى‌هاى هريک از آنها


براى بررسى مطالعات بالا علاوه بر تحقيقات محلي، جمع‌‌آورى پرسش‌نامه‌هائى که گوياى مشخصات واحدهاى مسکونى باشد ضرورى مى‌باشد. اين پرسش‌نامه‌ها مى‌تواند شامل موارد ذيل باشد (در مورد هريک از واحدهاى مسکونى در صورتى‌که نحوهٔ برداشت صد در صد باشد):


- مساحت زمين

- مساحت زيربنا و سطح طبقات

- مساحت آزاد

- تعداد خانوار در واحد مسکونى

- تعداد اتاق در واحد مسکونى

- تعداد اتاق در اختيار هر خانوار

- تعداد کل نفرات در واحد مسکوني

- تعداد طبقات

- نوع مالکيت خانه (ملکي- اجاره‌اي، رهني، متفرقه)

- ارزش زمين

- ميزان اجاره‌ بهاى واحد مسکونى (در صورتى‌که واحد اجاره‌اى باشد).

- عمر ساختمان.

- ارتفاع ساختمان.

- عناصر تشکيل‌دهندهٔ بنا (هال، راهرو، حمام، انبار، گاراژ، طويله، زيرزمين، تنور، حياط خلوت، باغچه، آب انبار، حوض و نظاير آنها)

- منبع آب مصرفى خانوار (لوله‌کشى داخلي، شيرهاى عمومي، چاه، قنات، آب انبار).

- آيا واحد مسکونى تلفن دارد؟

- آيا خانه برق دارد؟

- وسيله گرم کردن واحد مسکونى (بخاري، کرسي، حرارت مرکزي، غيره).

- وسيله سرد کردن واحد مسکونى (کولر، بادگير، پنکه، غيره).

- تعداد محل کسب جزء ساختمان.

- نحوهٔ هم‌شکلى با خانه‌هاى اطراف

- موقعيت حياط نسبت به خيابان (هم سطح، بالاتر، پائين‌تر)

- مصالح ساختمانى به‌کار رفته در ديوار

- مصالح ساختمانى به‌کار رفته در سقف

- نوع سقف (شيب‌دار، مسطح)

- جنس پوشش خارجى سقف

- جنس پوشش داخلى سقف

- وضعيت ساختمان (مرمتي، تخريبي، قابل قبول)

- خصوصيات نما (جنس مصالح، رنگ،شکل)

- عناصر تکميل‌کنندهٔ بنا، مانند در (جنس، تعداد) پنجره (جنس، تعداد)

- روحيه منزل (سنتي، غيرسنتي)

- کيفيت فضا (بى‌تفاوت، بسته، باز)