در مطالعات وضع موجود شهر، ارائه نقشه‌هائى از زمينه‌هاى مختلف مطالعه لازم مى‌آيد که نمونه‌هائى از آنها به قرار زير هستند:


۱. مطالعات منطقه‌اى:

- نقشهٔ وضعيت طبيعى و توپوگرافى منطقه

- کابرى زمين درسطح منطقه

- نقشهٔ موقعيت صنايع و تأسيسات عمرانى منطقه

- نقشهٔ تقسيمات سياسى منطقه

- نقشهٔ پراکندگى مراکز آموزشى و بهداشتى

- نقشهٔ راه‌ها

- نقشهٔ تأسيسات توريستى و جاذب جمعيت منطقه

- نقشهٔ وضعيت کشاورزى و پوشش طبيعى

- نقشهٔ محدودهٔ تقريبى حوزه‌هاى نفوذى شهر


۲. مطالعات طبيعى و جغرافيائى:

- نمودارهاى حرارت، رطوبت، بارندگي، گلباد، فشار هوا

- نقشهٔ زلزله

- نقشهٔ معادن

- نقشهٔ پراکندگى خاک

- نقشهٔ توپوگرافى شهر

- نقشهٔ موقعيت شهر و شهرستان نسبت به استان و کشور


۳. مطالعات تاريخى:

- نقشهٔ گسترش ادوارى شهر.

- نقشهٔ موقعيت بافت‌ها و ساختمان‌هاى تاريخى.


۴. مطالعات جمعيت و جامعه‌شناسى:

- نمودارها و هرم‌هاى سنى مربوط به بررسى جمعيت نسبت به عوامل مختلف مورد مطالعه

- نقشهٔ تقسيم‌بندى مناطق شهرى و محلات شهرى


۵. مطالعات اقتصادى:

- نقشه‌هاى مربوط به مراکز تجارى و صنايع

- نمودارهاى مربوط به عوامل مختلف مورد مطالعه

- نقشهٔ قيمت اراضى


۶. مطالعات فيزيکى:

- نقشهٔ نحوهٔ کاربرى زمين

- نقشهٔ تراکم ساختمان‌ها

- نقشهٔ اراضى ثبتى و وقفى

- نقشهٔ قدمت ساختمان‌ها

- نقشه‌هاى مربوط به مطالعات وضع مسکن در سطح شهر

- عکس‌ها و نقشه‌هائى که نمودار معمارى و بافت شهر باشد.


۷. مطالعات تأسيسات شهرى:

- نقشهٔ پراکندگى مراکز آموزشى و بهداشتى

- نقشهٔ پراکندگى اماکن مذهبي، فرهنگي، کتابخانه‌ها

- نقشهٔ پراکندگى تأسيسات تفريحى (پارک‌ها، سينماها، و...)

- نقشهٔ پراکندگى تأسيسات زيربنائى (برق، آب، تلفن، فاضلاب، گاز، آتش‌نشانى و...).

- نفشهٔ پراکندگى تأسيسات کشتارگاه و مراکز دفع و جمع‌آورى زباله

- نقشهٔ موقعيت تأسيسات عمومى شهر

- نقشهٔ موقعيت هتل‌ها و مسافرخانه‌ها

- نقشهٔ موقعيت تأسيسات ادارى و تجارى و بانک‌ها


۸. مطالعات ترافيک و شبکه ارتباطى:

- نقشهٔ مطالعات مبداء و مقصد (نسبت به مناطق مختلف آمارى).

- نمودارهاى مربوط به حجم ترافيک در سطح خيابان‌هاى شهر.

- نمودارهاى مربوط به حجم ترافيک در دروازه‌هاى شهر.

- نقشهٔ حجم ترافيک در سطح خيابان‌هاى شهر.

- نقشهٔ مطالعات حجم ترافيک در سطح منطقه تا جاده‌ها و راه‌ها آن.

- نقشه کيفيت پوشش معابر و نور در معابر.

- نقشهٔ موقعيت تصادفات اتفاق افتاده در سطح شهر با نمودارهاى مربوطه (به تفکيک جرح، مرگ، خسارت)

- نقشهٔ کيفيت سرعت

- نقشهٔ خطوط اتوبوسرانى و موقعيت ترمينال‌ها و بنگاه‌هاى مسافربرى

- نمودارهاى مربوط به حجم تبادلات مسافر و ساير عوامل وابسته به اتوبوسرانى

- نقشهٔ موقعيت نقاط پرتراکم ترافيک در رابطه با تراکم فعاليت‌هاى شهر.