فرودگاه

- سال تأسيس

- مساحت کل

- مساحت ساختمان

- طول، حريم، عرض و درجهٔ باند موجود

- تعداد پروازهاى روزانه (از شهر به چه مقصدهائى و بالعکس).

- تعداد مسافرين ورودى و خروجى شهر از طريق فرودگاه

- مقدار بار حمل شده به شهر و از شهر برحسب سال‌هاى مختلف

- تأسيسات و تجهيزات فرودگاه (رستوران، سالن انتظار، تجهيزات ايمني، آتش‌نشاني، فرستنده و گيرنده بى‌سيم، انبار توشه)

- آيا از هواشناسى استفاده مى‌شود؟

- فاصلهٔ فرودگاه تا شهر

- نوع و تعداد وسائط حمل و نقل بين فرودگاه و شهر

- پارکينگ‌ها

ادارات و مؤسسات دولتى

- نام و محل مؤسسه يا سازمان

- تعداد کارمندان و نوع مدرک تحصيلى

- عمر و ظاهر فيزيکى و مالکيت بنا

- مساحت کل و مساحت زيربنا

- تعداد طبقات و جنس مصالح ساختمانى

- تجهيزات ساختمانى

- آيا ساختمان به همين منظور ساخته شده است؟

- امکانات توسعهٔ ساختمان کنونى

- دسترسى و پارکينگ

- نواقص موجود

پست

- محل ادارهٔ پست و شعبات آن در شهر

- تعداد کادر اداره‌کننده و تجهيزات آن (موتور، ماشين ...).

- تعداد متوسط نامه‌هائى که در روز در شهر توزيع مى‌شود.

- تعداد صندوق‌هاى پست در شهر و نحوهٔ توزيع آن.

- عمر ساختمان اداره‌هاى پست به تفکيک

- براى چند نفر يک صندوق پست وجود دارد.

- مساحت کل

- مساحت زيربنا و طبقات

- دسترسى و امکانات توسعه

- موقعيت صندوق‌ها و دفاتر پست روى نقشه.

مخابرات، راديو و تلويزيون

- انواع فرستنده‌ها

- نوع تجهيزات (قدرت، خصايص آنتن‌ها، حوزهٔ پوشش رساندن برق).

- تعيين نحوهٔ مدولاسيون سمعى و بصرى از محل توليد به محل فرستنده.

- استفادهٔ فرودگاه‌ها از شبکهٔ مخابرات.

- جمعيت تحت پوشش فرستنده‌ها

- هزينهٔ تأسيس فرستنده‌ها

- استفادهٔ اداره هواشناسي، راه‌آهن، راهداري، بانک‌ها، آب و برق و غيره

- تجهيزات ساختمانى

- کادر فنى

- تأسيسات موجود، خصوصيات، ظرفيت

- تعداد تقريبى گيرنده‌هاى تلويزيونى و راديوئى که از برنامه‌هاى راديو تلويزيون استفاده مى‌کنند.

- افزايش و درصد بينندگان تلويزيون

- مدت ساعت پخش برنامه‌ها.

تلفن شهرى

- تاريخچه (خصوصيات اولين شبکهٔ تلفن، اولين اقدامات شرکت تلفن قبلي، خصوصيات سيستم مرکزى باطرى‌دار).

- سيستم تلفن خودکار (طول شبکه، تعداد مشترکين، ميزان سرمايه‌گذارى).

- ميزان ظرفيت

- وضع موجود شبکه تلفن (طول و نوع شبکه، مقدار کابل به‌کار رفته، نوع تقسيم و اتصال‌ها

- تعداد شماره تلفن، تعداد مشترکين، تعداد متوسط مکالمات نسبت به بخش‌هاى مختلف تجاري، اداري، صنعتى).

- مقايسه مشترکين تلفن با ساير شهرهاى ايران با توجه به جمعيت.

- تعداد تلفن همگانى و موقعيت آنها.

- مشخصات شبکه.

- آيا از شا‌هرار مخابراتى استفاده مى‌شود؟ در صورت مثبت بودن مسير شا‌هراه

- ظرفيت نهائى شبکهٔ موجود برحسب تعداد کانال تلفن

- تعداد متوسط مکالمهٔ مسکوني، مؤسسات خصوصي، عمومي، مکالمات ماهيانه يک مشترک به‌طور متوسط، مکالمات ساليانه.

- متوسط مکالمات براى هر دستگاه تلفن در سال

- منحنى تعداد سرانهٔ مکالمات شهرى به محصول ناخالص ملى

- منحنى تعداد مشترکين به تعداد مکالمات شهرى روزانه

- ميزان احتياجات درصد مردمى که از آن استفاده مى‌کنند.

- نقشهٔ شبکه تلفن.

زهکشى آب باران

مشخصات شبکهٔ زهکشى موجود (نوع، طول، مصالح به‌کار رفته، زهکشى اصلي، مقطع)

- مشخصات سيستم تخليه

- ميزان احتياجات

- حجم آب زهکشى (مشخصات موقعيت جوى و اقليمى)

- حد متوسط ريزش ساليانه

- شيب اصلى شهر و سرعت دفع آب

- احتياجات به سيل گير و غيره

- مسير اصلى جمع شدن آب باران (آب در چه جائى انبار مى‌شود)

- زهکشى اصلى شهر

- مسيل‌هاى طبيعى (براى آب شهر، آب خارج شهر)

- آيا شهر از لحاظ سيل در معرض خطر قرار دارد؟

- آيا تمام مسيل‌ها رو باز هستند (چند درصد سر پوشيده است؟)

- مسيل‌ها براى کشش آب باران کافى مى‌باشند؟

- در صورتى‌که شهر در معرض خطر سيل قرار دارد آيا سيل‌بندى نيز ساخته شده؟

- در صورت وجود سيل‌بند مشخصات آن چيست (طول، محل و مواد به‌کار رفته)؟

- نقشهٔ مسيل‌هاى سرپوشيده و شبکهٔ زهکشى شهرى.

کشتارگاه‌ها

- نام و محل کشتارگاه‌

- سال تأسيس و امکان توسعه

- آيا ساختمان به اين مقصود ساخته شده؟ تجهيزات ساختماني، کشتارگاه چيست.

- عمر ساختمان و سازمان مسئول و اداره‌کنندهٔ کشتارگاه

- مساحت کل و زيربنا

- آيا دامپزشک مسئول دارد؟

- کادر موجود

- نحوهٔ نگهدارى گوشت (دستگاه‌هاى سردکننده).

- تهيهٔ آمار از مقدار مصرف گوشت و تعداد ذبح روزانه برحسب نوع دام

- محل و کيفيت ميدان‌هاى خريد و فروش دام از نظر نگهدارى دام و بهداشت عمومى

- محل نگهدارى دام‌هاى زنده

- ظرفيت کشتارگاه موجود

- آيا کشتارگاه داراى آب تصفيه شده مى‌باشد؟

- آيا کشتارگاه داراى سيستم جمع‌آورى و تصفيه و دفع پس آب است؟

- موقعيت کشتارگاه نسبت به شهر روى نقشه با ذکر فاصله

- آيا در جوار کشتارگاه صنايع غذائى احداث شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ظرفيت هر يک از آنها

شبکهٔ آب آشاميدنى شهر

- تاريخچه

- تعداد انشعابات و تعداد افرادى که از اين انشعابات استفاده مى‌کنند.

- تعداد شيرهاى برداشت عمومى و تعداد و درصد افرادى که از آنها استفاده مى‌کنند.

- مصرف سرانهٔ آب در فصول مختلف

- منابع آب مورد استفادهٔ شبکهٔ آب (رودخانه، چشمه، قنات، چاه)

- قيمت آب و حق کنتور و مترمکعب آب

- منابع ذخيره و توزيع و تعداد گنجايش آب

- لولهٔ آب نصب شده (قطر لوله و طول آن به کيلومتر).

- فشار متعارف آب در لوله‌ها چند اتمسفر (حداکثر، حداقل) است.

- تغييرات و گسترش شبکهٔ لوله‌کشى از بدو تأسيس تاکنون.

- مشخصات تصفيه‌خانه‌ها، ظرفيت هر يک (نوع تصفيه).

- کيفيت شيميائى آب (مقدار سختى و ساير مواد شيميائى براى هر يک از منابع آب موجود).

- بررسى مناطق پر آب و نحوهٔ انتقال آن به مناطق مورد احتياج.

- امکانات بالقوهٔ آبى در ناحيه (آب‌هاى زيرزمينى سطحى).

- امکانات و قدرت تأسيسات آبى موجود.

- سيستم انتقال آب از منابع مختلف به مخازن و از مخازن به شهر

- هزينهٔ هر متر مکعب آب

- هزينهٔ سيستم موجود

- هزينه‌هاى انشعاب

- قدرت پمپ‌ها و موتور و تعداد ساعات کار روزانه و نوع آنها

- حداکثر ظرفيت طول عمر مفيد لوله‌ها

- اقداماتى که در جهت جلوگيرى از آلودگى آب‌ها انجام مى‌شود.

- چگونگى آموزش و تربيت کادر فنى

- بررسى مناطق و واحدهاى صنعتى و يا ساير تأسيسات شهرى که آب لوله‌کشى ندارند و برآورد مصرف روزانه و ماهيانهٔ آنها

- بررسى آب مصرفى فضاى سبز موجود شهر

- ميزان کل مصرف آب نسبت به بخش‌هاى مختلف در ۲۴ ساعت

- سرانه مصرف روزانه آب.

تأسيسات فاضلاب شهرى

- سازمان مسئول


- خصوصيات سيستم تصفيهٔ موجود.


- محل دفع فاضلاب.


- نسبت جمعيت استفاده‌کننده از شبکه به کل جمعيت.


- ميزان اعتبار در برنامه‌هاى عمرانى


- کيفيت آلودگى احتمالى آب‌هاى زيرزمينى توسط فاضلاب


- ميزان نفوذپذيرى فاضلاب طبقات زمين.


- آيا تراکم آينده جمعيت به فاضلاب جديد احتياج دارد؟


- مسيرهاى اصلى فاضلاب روش نقشه


- امکان ايجاد کارخانهٔ کود شيميائى و کودسازى


- نوع چاه‌هاى دفع فاضلاب (حداقل و حداکثر عمق).


- سرانه توليد فاضلاب برحسب بخش‌هاى مختلف


- سيستم جمع‌آورى فاضلاب (ثقلي، فشارى و...)


- نوع لوله‌هاى انتقال فاضلاب (قطر، نوع و طول آنها).


- آيا فاضلاب در واحدهاى خصوصى تصفيه مى‌گردد (منازل، هتل، سربازخانه‌ها، مدارس، کارگاه‌ها و کارخانجات)؟


- نقايص موجود از نظر مسئولين


- مقدار فاضلاب با در نظر گرفتن واحدهاى صنعتي، کشتارگاه‌ها غسالخانه- حمام‌ها، هتل‌ها، مدارس، اماکن عمومى بزرگ و کوچک، اماکن مسکونى و غيره از نظر تعداد، ظرفيت، موقعيت با ذکر نوع فاضلاب.


- برنامه‌هاى آينده.

سيستم جمع‌آورى و دفع زباله

- سازمان مسئول و اداره‌کننده

- تعداد جايگاه‌هاى دفع موقت زباله در شهر و محل آنها

- تعداد ماشين‌هاى حمل زباله

- تعداد کادر موجود حمل زباله

- محل تخليه دائمى زباله

- فاصلهٔ محل دفع زباله و موقعيت آن نسبت به شهر

- آيا از زباله به‌عنوان کودشيميائى استفاده مى‌شود؟

- آيا زباله‌ها سوزانيده مى‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در چه نقاطى اين امر صورت مى‌پذيرد؟

- آيا زباله‌ها مشکلاتى را از نظر بهداشتى به‌وجود آورده است؟

- فاصلهٔ محل تخليهٔ زباله تا شهر

- ساعات جمع‌آورى و تخليه زباله در شبانه روز؟

- آيا در محل جمع‌آورى زباله از سطل مخصوص استفاده مى‌شود؟

- کيفيت جمع‌آورى بهداشتى زباله در محلات؟

- مشکلات و نواقص موجود از نظر مسئولين.

- برنامه‌هاى آتى.

- »اير.

آتش‌نشانى

- سازمان مسئول

- تهيهٔ آمار از تعداد آتش‌سوزى‌هاى مهم در ماه‌هاى مختلف سال و ميزان خسارت

- آمار انواع آتش‌سوزى‌ها و علل آن (چوب، نفت، گاز ...).

- آمار استفاده از وسايل ايمنى در مؤسسات و کارخانجات

- تعداد شيرهاى آتش‌نشانى در قسمت‌هاى مختلف شهر

- بررسى شبکه‌هاى ارتباطى جهت رسانيدن کمک به هنگام حوادث آتش‌سوزى

- قدرت و تحرک و کارآئى کادر فعلى آتش‌نشانى شهر

- شعبات آتش‌نشانى در شهر

- نحوهٔ اجراء و رعايت مقررات ايمنى در ساختمان‌هاى عمومي، سينماها، باشگاه‌ها و مراکز پرجمعيت.

- ظرفيت و نوع تجهيزات فعلى آتش‌نشانى (تعداد ماشين ....)

- بررسى موقعيت خانه‌هاى مسکونى که در رابطه با آتش‌سوزى در معرض خطر بيشترى قرار دارند.

- نقايص موجود از نظر مسئولين

- طرح‌هاى آينده جهت گسترش

- مالکيت زمين

- دسترسى و امکان توسعه.

شبکه برق

تاريخچه (قبل از تحويل به برق منطقه‌اى):

- نحوه و تاريخ شروع توليد برق

- تعداد کارخانه‌هاى خصوصى و نام آنها، کل قدرت، مشخصات مولدها و شبکهٔ توزيع، تعداد مشترکين، قيمت هر کيلووات، ساعت برق

- نمودار ميزان توليد نيروهاى برق (از سال شروع تا سال تحويل به برق منطقه‌اى).

- آمار مصرف در بخش‌هاى مسکوني، تجاري، صنايع کوچک، صنايع بزرگ، روشنائى معابر، مقدار افت پس از تحويل به برق منطقه‌اى.

وضع موجود

- آمار مصرف در بخش‌هاى صنعت، کشاورزي، خدمات مسکونى تجارى

- تاريخ تأسيس برق منطقه‌اي، خلاصهٔ اقدامات انجام شده در سال‌هاى مختلف

- در حال حاضر چند کارخانهٔ برق در شهر وجود دارد (مراکز توليد نيرو).

- مشخصات، قدرت، مقدار مصرف سوخت، ساعاتى که در شبانه روز کار مى‌کنند.

- ميزان توليد مولدها در ساعات پرمصرف برحسب مگاوات

- مشخصات شبکهٔ توزيع نيرو

- طول و مشخصات کابل‌هاى هوائى (نوع کابل، طول به متر، درصد از کل سيستم توزيع)

- طول و مشخصات کابل‌هاى زيرزمينى (مقاطع مختلف کابل‌ها)

- پست‌هاى فشار قوى و فشار ضعيف

- سيستم روشنائى معابر و خيابان‌ها (نوع کليدها و تأمين نور کافى)

- آمار و درصد مصرف در بخش‌هاى صنعت، کشاورزي، خدمات

- تعداد مشترکين مسکوني، تجاري، صنايع کوچک و صنايع بزرگ

- قيمت برق در بخش‌هاى مختلف

- هزينهٔ سيستم موجود

- تعداد مهندسين و کارکنان

- تجهيزات و دايره‌هاى مختلف فنى.