- پيدايش اوليه و نقطهٔ اوليه ايجاد شهر.


- عامل يا عوامل ايجاد شهر.


- مقر ابتدائى شهر و ارزش آن به هنگام انتخاب مکان.


- نقش عوامل طبيعى پيرامون شهر در پيدايش و موقعيت شهر.


- عواملى که پس از پيدايش هستهٔ اوليهٔ شهر در توسعه و رشد آن و يا در زوال و اضمحلال آن دخيل بوده‌اند.


- مراحل گسترش تاريخى شهر.


- تأثير عوامل تاريخى در چگونگى گسترش و بافت شهر.


- نقش‌هاى مختلف در ادوار تاريخى.


- تأثير نقش‌هاى مختلف شهر بر شبکه‌بندى معابر، بافت شهر و تراکم ساختمان‌ها.


- تأثير عوامل طبيعي، اجتماعى و اقتصادى بر شهر در دوران‌هاى مختلف.


- وجه تسميهٔ شهر.


- توسعه و بافت شهر انديشمندانه بوده است و يا اتفاقي؟


- آيا شهر به مقر ابتدائى خود تکيه دارد و يا مکان‌هاى ديگرى برگزيده است؟ در صورتى‌که مکان‌هاى ديگرى وجود دارد، ويژگى‌هاى هريک از اين مکان‌ها چيست؟


- اگر شهر ديگرى در جوار شهر مورد مطالعه بنا گردد (در صورتى‌که احتياج به چنين شهرى باشد، و نحوه گسترش حکم به تعيين چنين مکانى کند) و قسمتى از فعاليت شهرى به شهر نوساز منتقل شود، از اين لحاظ عواملى را که احتمالاً دگرگون خواهد نمود بايد مورد بررسى قرار گيرد.


- آثار تاريخى و ابنيه‌هائى که مى‌بايستى در تغييرات جديد شهر حفظ گردند.