بررسى وضع خانوارها

- تعداد افراد خانوار برحسب جنس و سن.


- وضع تحصيلى اعضاء خانوار.


- شغل اعضاء خانوار.


- درآمد ماهيانهٔ اعضاء خانوار.


- پس‌انداز اعضاء خانوار.


- تعداد افراد شاغل خانوار.


- علت سکونت خانوار در محله (وجود مسکن خالي، پاکيزگى و زيبائي، وجود شغل، دسترسى به مدرسه، ساکت بودن، دسترسى به درمانگاه و پزشک، زمين ارزان، خانهٔ ارزان، اجاره‌بهاى کم محيط مسکوني، تولد در محل، دسترسى به محل خريد، دسترسى به مراکز مذهبى).


- نواقص محله از نظر خانوار (نبودن مغازه‌هاى لازم در محله به‌طور کامل، وجود ترافيک عبورى و سر و صداى ناشى از آن، کمبود پزشک و تأسيسات بهداشتي، نبودن وسايل و امکانات تفريحي، ورزشى و غيره).


- وظايف و عملکردهاى محله (مذهبي، مسکوني، تجاري، صنعتي، آموزشي، تفريحى).


- آيا خانوار مايل به ادامه سکونت در محله‌اى که در آن زندگى مى‌کند هست؟


- خانوار ميل دارد در چه قسمتى از شهر ساکن گردد و به چه علت؟


- شغل و طبقه اجتماعى مردم محله: (محله کارگرى است، محل اجتماع کارمندان جزء است، محل سکونت طبقه مرفه است، محل سکونت کسبه بازارى است و غيره).


- نوع ساختمان‌هائى که مردم مايل به سکونت در آن هستند (يک طبقه، دو طبقه، ساختمان با حياط، ساختمان بدون حياط و غيره).


- براى نوجوانان چه تفريحى را مى‌پسندند (کتابخانه عمومي، سينما، فعاليت‌هاى هنري، کلوپ ورزشى و تفريحات سالم).


- روابط مردم محله با يکديگر چگونه است؟ (رفت و آمد خانوادگى دارند، در مغازه‌ها به هم مى‌رسند و معاشرت مى‌کنند، در کوچه‌ها با هم در ارتباط هستند، در سينماها با يکديگر تماس مى‌گيرند و غيره).


- روزهاى تعطيل خانوار چگونه مى‌گذرد؟ (در خانه مى‌مانند و استراحت مى‌کنند، به خارج شهر مى‌روند، به سينما مى‌روند، در منزل به راديو گوش مى‌کنند، به مساجد و تکايا مى‌ورند، به روضه‌خوانى در منازل مى‌روند، در شهر قدم مى‌زنند، به ديدار فاميل و دوستان مى‌روند، به باشگاه‌هاى ورزشى مى‌روند و غيره).


- آيا در محله جائى براى تفريح وجود دارد؟


- به‌نظر خانوار کدام قسمت شهر يا کدام ساختمان شهر جالب است و چرا؟


- در عرض سال به کدام نقاط مسافرت مى‌کنند؟


- اعضاء خانوار اهل کدام شهر مى‌باشند؟


- از چه زمانى در اين شهر ساکن شده‌اند؟


- به چه علت اعضاء خانوار در صورتى‌که محل تولد آنها در شهر مورد مطالعه نيست به اين شهر آمده‌اند؟


- چه مدت ديگرى در شهر خواهند بود؟


- دين اعضاء خانوار چيست؟


- چند نفر از اعضاء خانوار در خارج از شهر به‌سر مى‌برند؟


- خانوار دوست دارد چه نوع شهرى داشته باشد (توريستي، صنعتي، فرهنگي، کشاورزي، صادراتى و وارداتي، خدماتي، ادارى و غيره).

بررسى‌هاى اجتماعي، اقتصادى و جامعه‌شناسى شهر

در اين بررسى‌ها براى شناخت عوامل مختلف اجتماعى و اقتصادى جمعيت موجود، رسيدن به هدف‌هاى ذيل مدنظر قرار دارد: جنس و سن افراد خانوار در شهر، محل تولد، جمعيت فعلى شهر، تراکم خالص و ناخالص مسکوني، بعد خانوار، ميزان پس‌انداز ماهيانه خانوار، تعداد رؤساى خانوار برحسب سمت در شغل به کل جمعيت، جمعيت بيکار برحسب مدرک تحصيلى و نوع بيکاري، وضع سواد و تحصيل جمعيت. وضع سواد و تحصيل جمعيت غير محصل، جنس رؤساى خانوار، بستگى اعضاء خانوار نسبت به رئيس خانوار. علت سکونت خانوار در محلات مختلف شهر. رضايت مردم از زندگى در محله مسکونى خويش، نواقص و کمبودهاى محلات از نظر خانوارها، تأسيسات موردنياز خانوارها در محلات مختلف، تمايل جمعيت شهر نسبت به سکونت در نقاط مختلف شهر، جالب بودن ساختمان‌هاى مختلف شهر از نظر خانوارها، چگونگى گذران اوقات فراغت خانوار، دين و مذهب، روابط مردم محلات با يکديگر و نظاير آن.


براى بررسى عناوين فوق و عوامل نظير آن، اقدام به جمع‌آورى پرسشنامه، يکى از مواردى است که مى‌تواند تا اندازهٔ زيادى راهگشا باشد. مخصوصاً از آن جهت که چگونگى تراکم جمعيت و خصوصيات اجتماعى و اقتصادى ساکنين شهر با يکديگر هماهنگ نيست با توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي، فيزيکي، تراکم جمعيت، خصوصيات محله‌اى (که روى‌هم‌‌‌رفته يک منطقه همگن را به‌‌وجود مى‌آورند)، شهر به مناطق همگن تقسيم‌بندى شده و خصوصيات فوق از طريق پرسش‌نامه در هر يک از محلات و خانوارها ساکن در آن سنجيده مى‌شود و با توجه به آنکه، پر نمودن پرسش‌نامه از محلات، احتياج به زمان و بودجهٔ نسبتاً زيادى دارد و از طرفى از طريق نمونه‌گيرى و با استفاده از روش‌هاى خاص مى‌توان به نتيجه‌اى معقول رسيد. معمولاً براى بررسى‌ شهرها از طريق جمع‌آورى پرسش‌نامه نمونه‌اى اقدام مى‌گردد. پرسش‌نامه‌ها اغلب ضمن مشخص نمودن شمارهٔ محله و بلوک‌ها و شمارهٔ واحد مسکونى از طريق دور زدن بلوک‌ها و به‌وسيله پرسشگرائى که قبلاً آموزش ديده‌اند، جمع‌آورى مى‌گردد.

بررسى جمعيت

- تحول عوامل دموگرافيک طى سرشمارى‌هاى گذشته.

- جمع کل جمعيت و ميزان رشد آن طى سال‌هاى مختلف.

- توزيع جنسى جمعيت.

- ساخت و ترکيب سنى جمعيت.

- بررسى آمار وقايع حياتى (ازدواج، طلاق، تولد، مرگ).

- مهاجرت.

- رشد متوسط ساليانه جمعيت.

- بررسى متولدين.

- وضع زناشوئى.

- طلاق.

- بررسى وضع خانوار.

- توزيع خانوارها برحسب بعد خانوار.

- توزيع رؤساى خانوار برحسب سن و جنس.

- توزيع خانوار برحسب بعد خانوار و سن رئيس خانوار.

- وضع کل اشتغال رؤساى خانوار.

- بيکارى در خانوار.

- مشاغل رؤساى خانوار.

- آخرين بررسى‌هاى جمعيت که شامل موارد ذيل باشد.

- تغييرات حجم جمعيت.

- مذهب.

- مهاجرت و سمت در شغل.

- رابطه محل تولد رئيس خانوار و درآمد.

- نحوه تصرف واحدهاى مسکونى.

- رابطه سواد با درآمد ماهيانه خانوار.

- صنايع خانوار.

- رابطهٔ سال‌هاى سکونت رئيس خانوار در شهر و درآمد.

- تعداد شاغلين برحسب نوع فعاليت.

- رابطه سمت در شغل براى جمعيت شاغل خانوار در رابطه با مدرک تحصيلى.

- گروه‌هاى عمدهٔ مشاغل تحول نيروى انسانى طى سال‌هاى مختلف که شامل موارد ذيل باشد:

۱. جمعيت فعال.

۲. جمعيت شاغل.

۳. گروه‌هاى عمدهٔ مشاغل.

۴. توزيع شاغلان برحسب سمت در شغل.

۵. بيکارى و وضع سواد.

۶. مشاغل قبل از بيکارى.