براى بررسى وضع اقتصادى شهر، هدف‌هاى زير موردنظر است:

- ساخت اقتصادى منطقه، جمعيت و خصوصيات اقتصادى آن، توليدات ناخالص داخلى (کشاورزي، صنعت، خدمات) رابطهٔ ساخت اقتصادى منطقه با بخش‌هاى صنعتي، کشاورزى و غيره. (کارگاه‌هاى صنعتى بزرگ، کارگاه‌هاى صنعتى کوچک، توليدات کارخانجاتن، توليدات کشاورزي) بررسى خرده‌فروشى‌ها، بررسى عمده‌فروشى‌ها، بررسى خدمات، بررسى توريسم و جهانگردي، بررسى بودجه شهردارى (هزينه‌ها و درآمدها) ارزش افزودهٔ فعاليت‌ها، درآمد خانوار و توزيع آن، هزينه خانوار (مصرف خانوار، اجاره‌بهاء واحد مسکوني) بررسى قيمت اراضى و نظاير آن.

واحدهاى خدمات

- رشتهٔ فعاليت

- تعداد کارکنان

- حجم دريافتى ماهيانه از ارائه خدمت چه مبلغ است؟

- درآمد ماهيانه پس از کسر هزينه چه مبلغى است؟

- چه سهمى از درآمد ماهيانه به‌طور متوسط به توسعهٔ کارگاه اختصاص مى‌يابد.

کارگاه‌هاى صنعتى

- نام و رشتهٔ فعاليت کارگاه


- تعداد کارکنان و تخصص آنان.


- ميزان مواد اوليه و کالاهاى واسطه (مقدار مصرف ساليانه، ارزش مصرف ساليانه، سهم در مصرف کلي، نام کالا).


- ميزان توليدات (نام کالاها، مقدار توليد ساليانه، مقدار فروش ساليانه، ارزش فروش، بازارهاى فروش و سهم هريک، فروش کارخانه (توزيع عمده فروشي، خرده فروشى)


- حجم فروش ماهيانه کارگاه چه مبلغ است؟


- درآمد ماهيانه کارگاه پس از کسر هزينه‌ها چه مبلغ است؟


- آيا اين فعاليت درآينده گسترش مى‌يابد؟


- چه سهمى از درآمد ماهيانه به‌طور متوسط به توسعهٔ کارگاه اختصاص مى‌يابد؟


- آيا صاحب کارگاه قصد داخل شدن در فعاليت ديگرى را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه سهمى از درآمد خود را براى ايجاد اين فعاليت در نظر گرفته است؟


- مبلغ کل سرمايه‌گزارى که تاکنون در اين کارگاه شده است.


- تأمين مبالغ مالى موردنياز کارگاه از چه طريق صورت مى‌گيرد؟ (درآمد کارگاه، اعتبارات بانکي، وام‌هاى خصوصى).

واحدهاى بازرگانى (خرده‌فروشى)

- رشته فعاليت

- تعداد کارکنان

- فروش ماهيانه کارگاه چه مبلغ است؟

- هزينهٔ ماهيانه کارگاه چه مبلغ است؟

- به‌طور متوسط، چه مبلغ براى توسعه کارگاه اختصاص مى‌يابد؟

- وضعيت خريد و فروش (نام کالاهائى که خريدارى مى‌شود، ميزان خريد، محل خريد از عمده فروش، محل تأمين کالا، درصد اختلاف خريد و فروش).

واحدهاى بازرگانى (عمده‌فروشى)

- رشته فعاليت

- تعداد کارکنان

- حجم فروش ماهيانه کارگاه چه مبلغ است.

- هزينه کل ماهيانه کارگاه.

- امکانات گسترش و توسعه کارگاه درآينده.

- مبلغى که جهت توسعه کارگاه اختصاص مى‌يابد.

- مبلغ کل سرمايه‌گذارى که تاکنون در کارگاه صرف شده است.

- نام کالاهائى که به‌طور عمده خريدارى مى‌‌شود (ميزان خريد، محل خريد، محل فروشي، نوع خريدار، درصد اختلاف قيمت عمده‌فروشي، درصد اختلاف قيمت خرده‌فروشى).

بانک‌ها

- نام بانک

- تعداد شعب بانک در شهر

- تعداد کارکنان بانک

- درصد پس‌انداز مردم در بانک چه ميزانى است؟

- اعتبارات اعطائى بانک (براى بخش‌هاى کشاورزي، صنعتي، ساختمان، بازرگاني) در سال‌هاى گذشته چگونه بوده است (مبلغ وام، تعداد وام، نرخ متوسط بهره، مدت متوسط بازپرداخت وام)

- هزينه کل بانک طى سال گذشته.

- سهم استفاده از اعتبارات در شهر در مقابل استان

- سهم اعتبارات بانکى و بازار پول غيربانکى و پس‌انداز، چه اندازه است؟

شرکت‌هاى بيمه

- نام شرکت


- تعداد کارکنان


- تعداد نمايندگى‌ها در شهر.


- در مورد بيمه‌هاى آتش‌سوزي، دزدي، اتومبيل و عمر، حق بيمهٔ دريافتي، و خسارت پرداختي، تعداد بيمه‌شدگان و تعداد خسارات پرداخت شده چه مبلغ است؟


- سهم بيمهٔ ساکنان شهر در مقابل شهرها و مناطق روستائى منطقه چه اندازه است؟

بنگاه‌هاى حمل و نقل

- نام بنگاه.


- آيا در خطوط اتوبوسرانى اين بنگاه، خط انحصارى براى شهر مورد مطالعه در نظر گرفته شده است؟


- در صورتى‌که خط انحصارى نيست، در هفتهٔ گذشته چند نفر مسافر به شهر داشته‌اند و چند نفر از طريق اين شرکت به خارج از شهر مسافرت کرده‌اند؟


- در صورتى که خط انحصارى است، تعداد اتوبوس‌هائى که به شهر وارد مى‌گردند و از اين شهر به نقاط ديگر حرکت مى‌کنند، با ذکر مسيرهاى طى شده و تعداد مسافر در هفته.


- درآمد ماهيانهٔ بنگاه از طريق خطوط مسافربري.


- چند درصد درآمد صرف هزينه مى‌شود؟


- آيا در طول سال، ورود و خروج مسافر تغيير مى‌کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ميزان تغييرات تعداد مسافر در ماه‌هاى مختلف سال؟


- آيا بنگاه به حمل بار نيز اقدام مى‌کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محل صدور، وزن کالا، نوع کالا به چه نحوى است.


- آيا حمل بار در طول سال تغيير مى‌کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ميزان تغييرات ميزان بار برحسب ماه‌هاى مختلف سال.

انباردارى

- ظرفيت انبار به تن (مترمکعب)

- از انبار براى نگهدارى چه نوع کالاهائى استفاده مى‌شود؟

- آيا انبار داراى تسهيلات و وسايل ايمنى لازم مى‌باشد؟

- درآمد حاصل از فعاليت انباردارى طى يک ماه به‌طور متوسط چه ميزانى است؟

- چند درصد از درآمد حاصل، صرف هزينه انباردارى مى‌گردد؟

- آيا در مورد ترميم و توسعه انبار، برنامه‌اى وجود دارد؟

- منابع تأمين اعتبار براى توسعه انبار به چه طريقى است (واحد خصوصي، وام بانکي، سهمى از درآمد انبار).