براى مطالعهٔ وضع موجود شهر، تمام اجزاء، عوامل و عناصر شهري، خاصه از اين ديدگاه که چه تأثيرى در رشد و توسعهٔ موجود و آينده شهر داشته باشند. مورد دقت و مطالعه قرار مى‌گيرند. براى مطالعهٔ وضع موجود شهر، روش‌هاى مختلفى وجود دارد. اين روش‌ها در رابطه با تخصص‌هاى مختلف وابسته به شهرسازى و اهدافى که مطالعه به‌منظور رسيدن به آنها انجام مى‌گيرد، متفاوت مى‌باشد.


مطالعه شهر مى‌تواند به چند عنوان مشخص تقسيم‌بندى شود که عبارتند از:


- بررسى شهر در سطح منطقه‌اى و شناخت حوزه‌هاى نفوذى آن.

- بررسى‌هاى طبيعى و جغرافيائى.

- بررسى‌هاى تاريخى.

- بررسى‌هاى جمعيت و عوامل اجتماعى.

- بررسى‌هاى اقتصادى.

- بررسى‌هاى فيزيکى (کاربردى اراضي، معمارى و بافت شهري، مسکن).

- بررسى‌هاى تأسيسات و تجهيزات شهرى.

- بررسى ترافيک و شبکه‌هاى ارتباطى.