افکار سريا اى ماتا، مهندس راه‌‌ساز اسپانيائى در شهرسازى اساس ديگرى داشت. وى که بسته به تخصص خود بيشتر با عمل سر و کار داشت تا با تئوري، در سال ۱۸۸۲ طرح خود را براى شهرهاى نوارمانند عرضه داشت. با توجه به آنکه در همان دوران ترامواهاى برقى تازه کار افتاده بود، همين امر توجه سريا‌ اى ماتا را به اهميت فراوان وسائط نقليه در شهرسازى جلب نمود. در طرح وي، شهر در امتداد خطوط تراموا به‌صورت نوارمانند ادامه مى‌يابد و نواحى مسکونى و صنعتي، در دو جانب اين خطوط قرار مى‌گيرند. در زمان حيات سريا ‌اى ماتا، رؤياى وى تنها در يکى از حومه‌هاى کوچک مادريد شکل گرفت و پس از آن در دههٔ سوم قرن حاضر، فکر ايجاد شهرهاى نوارمانند در شوروى به منصهٔ بروز رسيد. لوکرربوزيه، نيز، در طرح خود براى ”سن ديه“ از همين فکر الهام گرفت و بسط آيندهٔ اين شهر را در امتداد جاده‌اى پيش‌بينى کرد. ولى توسعه و رشد شهرها در امتداد جاده‌هاى اصلي، در سال‌هاى دههٔ ششم قرن حاضر، کاملاً هويدا شد و از آن جمله هستند شهرهائى که به دنبال هم از بستن تا واشنگتن در کنار يکديگر قرار گرفته‌اند. البته، اين نوع توسعه‌ٔ شهرها نيز، از مضرات خود در امان نيست.


نقشه شهر لچ ورث بر مبناى طرح هاوارد
نقشه شهر لچ ورث بر مبناى طرح هاوارد

نقشه شهر و لين براساس تئورى باغ شهر
نقشه شهر و لين براساس تئورى باغ شهر