حرکات هوا که خود باعث ايجاد باد مى گردد هميشه داراى سرعت يکنواختى نيست، هر چه بر سرعت حرکات هوا افزوده گردد به‌همان نسبت بر مقدار سرعت و شدت باد افزوده مى‌شود و بر ين اساس بادها را نام‌گذارى نموده‌اند:

انواع باد دررابطه با حرکت هوا

نام باد سرعت در ساعت
هوا آرام صفر تا ۴ کيلومتر
نسيم ۴ تا ۳۵ کيلومتر
باد ۳۵ تا ۵۵ کيلومتر
تندباد ۵۵ تا ۹۰
طوفان بيش از ۹۰ کيلومتر در ساعت۱


(۱گر سرعت بين ۶۶ تا ۹۰ کيلومتر در ساعت باشد، آن را ”تندباد شديد“ و اگر باد بيش از ۱۰۵ کيلومتر در ساعت سرعت داشته باشد، آن را ”طوفان شديد“ مى‌نامند.