اختلاف درجه حرارت در فصول مختلف سال نوسانى در زندگى سکنه اماکن مختلف ايجاد مى‌نمايد، که اين نوسان با تغيير محل زندگى (کوچ) تغيير لباس، به‌کار گرفتن ابزار و دستگاه‌هاى سردکننده و گرم‌کننده و .... رابطه مستقيم دارد که در زير به‌شرح آن مى‌پردازد: