سطح زير کشت، توليد و عملکرد گندم و جو کل کشور به تفکيک مناطق شرقى و غربى در سال ۱۳۵۲

موضوع
مناطق شرقى
(درصد)
مناطق غربى
(درصد)
کل کشور
سطح زير کشت آبى (هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۴۶/۷
%۵۳/۹
۱۶۸۰
%۵۳/۳
%۴۶/۱
۱۲۵۶
۱،۹۱۷،۰۰۰
۲،۷۸۸،۰۰۰
۱۴۵۴
سطح زير کشت دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۲۷/۶
%۱۶
۲۷۹
%۷۲/۴
%۸۴
۵۵۸
۶،۰۶۴،۰۰۰
۲،۹۱۶،۰۰۰
۴۸۱
سطح زير کشت آبی و دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۳۲/۲
%۳۴/۶
۷۶۷
%۶۷/۸
%۶۵/۴
۶۹۰
۷،۹۸۱،۰۰۰
۵،۷۰۴،۰۰۰
۷۱۵


سطح زير کشت، توليد و عملکرد گندم و جو کل کشور به تفکيک مناطق شرقى و غربى در سال ۱۳۵۳

موضوع
مناطق شرقى
(درصد)
مناطق غربى
(درصد)
کل کشور
سطح زير کشت آبى (هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۴۷/۷
%۶۳/۸
۱۵۴۲
۵۲/۳%
۳۶/۲%
۷۹۸
۱،۹۳۱،۰۰۰
۲،۲۲۶،۰۰۰
۱۱۵۲
سطح زير کشت دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۲۹/۲
%۲۳/۵
۲۰۸
%۷۰/۸
%۷۶/۵
۲۸۰
۵،۴۴۶،۰۰۰
۱،۴۱۱،۰۰۰
۲۵۹
سطح زير کشت آبی و دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۳۴/۱
%۴۸/۱
۶۹۶
%۶۵/۹
%۵۱/۹
۳۸۸
۷،۳۷۷،۰۰۰
۳،۶۳۷،۰۰۰
۴۹۳


سطح زير کشت، توليد و عملکرد گندم و جو کل کشور به تفکيک مناطق شرقى و غربى در سال ۱۳۵۴

موضوع
مناطق شرقى
(درصد)
مناطق غربى
(درصد)
کل کشور
سطح زير کشت آبى (هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۵۱/۴
%۶۱/۲
۱۸۴۵
%۴۸/۶
%۳۸/۸
۱۲۳۵
۱،۹۲۴،۰۰۰
۲،۹۸۰،۰۰۰
۱۵۴۹
سطح زير کشت دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۲۹/۸
%۱۷/۶
۲۸۰
%۷۰/۸
%۷۶/۵
۲۸۰
۵،۰۸۰،۰۰۰
۲،۴۰۴،۰۰۰
۴۷۳
سطح زير کشت آبی و دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۳۵/۸
%۴۱/۸
۸۹۸
%۶۴/۲
%۵۸/۲
۶۹۹
۷،۰۰۴،۰۰۰
۵،۳۸۴،۰۰۰
۷۶۹


سطح زير کشت، توليد و عملکرد گندم و جو کل کشور به تفکيک مناطق شرقى و غربى در سال ۱۳۶۱

موضوع
مناطق شرقى
(درصد)
مناطق غربى
(درصد)
کل کشور
سطح زير کشت آبى (هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۵۸/۵
%۶۵/۲
۱۸۸۹
%۴۱/۵
%۳۴/۸
۱۴۲۰
۱،۸۹۸،۰۰۰
۳،۲۱۶،۰۰۰
۱۶۹۴
سطح زير کشت دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۲۹/۹
%۱۵/۷
۲۷۱
%۷۰/۱
%۸۴/۳
۶۱۸
۴،۹۹۳،۰۰۰
۲،۵۶۶،۰۰۰
۵۱۴
سطح زير کشت آبی و دیمی(هکتار)
کل توليد (تن)
عملکرد (کيلو)
%۳۷/۸
%۴۳/۳
۹۶۱
%۶۲/۲
%۵۶/۷
۷۶۵
۶،۸۹۱،۰۰۰
۵۷۸،۲۰۰
۸۳۹

نسبت عملکرد در هکتار گندم و جو آبى و ديمى در سال‌هاى اخير (عملکرد کيلو)

سال مناطق شرقى مناطق غربى کل کشور
۱۳۳۹ ۸۱۱ ۶۶۶ ۷۱۷
۱۳۵۰٭ ۵۵۹ ۶۸۱ ۶۳۷
۱۳۵۱ ۹۴۹ ۷۳۷ ۸۰۵
۱۳۵۲ ۷۶۷ ۶۹۰ ۷۱۵
۱۳۵۳ ۶۹۶ ۳۸۸ ۴۹۳
۱۳۵۴ ۸۹۸ ۶۹۹ ۷۶۹
۱۳۵۶ ۹۴۴ ۷۲۹ ۷۹۹
۱۳۵۷ ۹۰۵ ۷۵۹ ۸۰۸
۱۳۵۸ ۹۸۹ ۸۰۵ ۸۷۵
۱۳۵۹ ۷۸۵ ۷۰۲ ۷۳۸
۱۳۶۱ ۹۶۱ ۷۶۵ ۸۳۹


٭ تنها در سال مذکور بازده در هکتار مناطق غربى از مناطق شرقى زيادتر بوده است چون بازدهى برداشت ديم در پائين‌ترين سطح قرار گرفته بود.