روستانشينان کل کشور حدود ۳،۵۷۸،۰۰۰ خانوار و خانوارهاى صاحب نسق حدود ۲،۵۱۸،۰۰۰ خانوار در سال ۱۳۵۱ محاسبه گرديده‌اند (سالنامه آماري، مرکز آمار ايران، ۱۳۵۱، صفحات ۳۷ و ۳۱۱). بر اين اساس حدود ۷۰ درصد کل خانوارهاى روستائى صاحب زمين و حدود ۳۰ درصد بقيه خوش‌نشين و بدون زمين مى‌باشند.


با در نظر گرفتن زمين‌هاى زير کشت آبى و ديمى سالانه (جدول توزيع زمين‌هاى قابل کشت کل کشور ”واحد سطح هکتار“ و توزيع درصد زمين‌هاى مناطق شرقى و غربى به تفکيک آبى و ديمي) نتايج زير به‌دست مى‌آيد.

توزيع زمين‌هاى قابل کشت کل کشور (واحد سطح هکتار)

نوع کشت مناطق شرقى مناطق غربي کل کشور
کشت ساليانه %۳۶ %۶۴ ۸،۲۴۴،۰۰۰
کشت آبى %۴۱/۸ %۵۸/۲ ۲،۵۰۶،۰۰۰
کشت ديمى %۳۳/۵ %۶۶/۵ ۵،۷۳۸،۰۰۰
آيش %۵۰/۷ %۴۹/۳ ۶،۸۸۵،۰۰۰
جمع
درصد
۶،۴۵۸،۰۰۰
%۴۲/۷
۸،۶۷۱،۰۰۰
%۵۷/۳
۱۵،۱۲۹،۰۰۰۰۰

توزيع درصد زمين‌هاى مناطق شرقى و غربى به تفکيک آبى و ديمي

توزيع زمين مناطق شرقى مناطق غربى
زمين‌هاى زير کشت آبى ۳۵/۳ ۲۷/۶
زمين‌هاى زير کشت ديمى ۶۴/۷ ۷۲/۴
جمع ۱۰۰ ۱۰۰


مناطق شرقى نسبت به مناطق غربى داراى وسعت زيادترى مى‌باشند ولى تا حاصلخيزي، کافى نبودن آب و کويرى بودن آن باعث شده است که جمعيت و زمين زير کشت کمترى نسبت به مناطق غربى داشته باشد.


اگر جمعيت واحدهاى مسکونى دو منطقه را مورد مقايسه قرار دهيم، فقر انسانى دهات منطقه شرقى کاملاً مشهود است در صورتى‌که مناطق شرقى از نظر کميت دهات به‌مراتب بر منطقه غربى فزونى دارند (جدول تعداد آبادى‌ها و متوسط خانوارهاى صاحب نسق و خوش‌نشين مناطق شرقى و غربى در هر ده)

زمين آبى و ديمى زير کشت خانوارهاى صاحب نسق به تفکيک مناطق شرقى و غربى

موضوع مناطق شرقى مناطق غربى
جمعيت روستائى (خانوار) ۱،۶۰۷،۰۰۰ ۱۹۷۱۰۰۰
خانوارهاى صاحب نسق ۱،۰۴۸،۰۰۰ ۱،۴۷۰،۰۰۰
زمين‌هاى زير کشت (هکتار) ۲،۹۶۸،۰۰۰ ۵،۲۷۶،۰۰۰
زمين‌هاى زير کشت آبى ۱،۰۴۸،۰۰۰ ۱،۴۵۸،۰۰۰
زمين‌هاى زير کشت ديمى ۱۹۲،۰۰۰ ۳،۸۱۸،۰۰۰


تعداد آبادى‌ها و متوسط خانوارهاى صاحب نسق و خوش‌نشين مناطق شرقى و غربى در هر ده

موضوع  شرقى  غربى
تعداد آبادى‌ها
 
۲۸،۹۰۰
 
۲۶،۱۰۰
 
خانوار هر ده
 
۵۵ ۷۵
 
خانوارهاى صاحب نسق
 
۳۶
 
۵۶
 
خانوارهاى خوش‌نشين
 
۱۹
 
۱۹