براساس محاسباتى که انجام شده متوسط باران سالانه ايران را حدود ۳۰۰ ميلى‌متر اندازه‌گيرى نموده‌اند، بر اين اساس حجم مقدار بارانى که در طول يک سال در داخل مرزهاى سياسى کشور مى‌بارد حدود ۴۹۲ تا ۵۰۰ ميليارد متر مکعب برآورد مى‌نمايند، اگر اين مقدار را در رابطه با مقدار سالانه کره‌‌زمين در نظر بگيريم، رقمى در حدود يک‌هزارم به‌دست مى‌آيد: (محاسبه زير)


۱  =  ۴۹۷?۱۰۹  =  کل باران سالانه ايران (مترمکعب)
۱۰۰۰ ۴۹۷۱ ?۱۰۱۱ کل باران سالانه جهان (مترمکعب)


در صورتى‌که مساحت کشورها حدود (يک‌سيصدم) مساحت کره‌زمين را تشکيل مى‌دهد (محاسبه زير):


۱  =   /=   /=  ۱  =  ۱،۶۰۰،۰۰۰  =  کل مساحت ايران (کيلومتر مربع)
۳۰۰ ۳۱۸ ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ کل مساحت کره‌زمين (کيلومتر مربع)


بنابراين مقدار باران سالانه ايران نسبت به بارانى که بايستى از طبيعت دريافت دارد از حدود ۳/۱ هم کمتر است پس ايران در سطح جهانى کشورى است خشک و کم‌باران.


حجم مقدار باران سالانه ايران به طريق زير اندازه‌گيرى مى‌شود:


مساحت ايران را برحسب ميلى‌متر مربع محاسبه نموده ضرب در ۳۰۰ ميلى‌متر متوسط باران دريافتى کشور کرده جمع باران دريافتى سالانه داخل محدوده سياسى به‌شرح زير به‌دست مى‌آيد:


  ميلى‌متر مربع ×سانتى‌متر مربع× متر مربع ×مساحت کشور (کيلومتر مربع)
  = ۱۰۰ ×۱۰،۰۰۰ × ۱،۰۰۰،۰۰۰ × ۱،۶۴۵،۰۰۰ =
  باران سالانه ۳۰۰ (ميلى‌متر) ×۱،۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰=
  باران کل کشور (ميلى‌متر) ×۴۹۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰=
  باران کل کشور (مترمکعب) ۵۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰/=/=۵/۴۹۳=


حدود ۵۰۰ ميليارد مترمکعب باران دريافتى سالانه ايران به شکل زير توزيع مى‌شود:

توزيع باران ساليانه ايران

توزيع باران ميليار مترمکعب درصد
تبخير ۳۰۰ ۶۰
نفوذ در زمين ۷۵ ۱۵
جارى ۱۲۵ ۲۵
جمع ۵۰۰ %۱۰۰


از حدود ۲۰۰ ميليارد مترمکعب آب سالانه‌اى که در سطح زمين جارى و يا در عمق زمين نفوذ مى‌نمايد تنها ۳۴ ميليارد متر مکعب (حدود ۱۷ درصد) آن مورد استفاده زمين‌هاى آبى کشاورزى قرار مى‌گيرد. اگر کل مصرف سالانه آب شهرها و صنايع و نياز مقدار آب مصرفى زراعت ديم را مورد محاسبه قرار دهيم، ارقام زير نتيجه مى‌گردد.


کل مصرف سالانه آب شهرها و صنايع (مترمکعب)  ۹۵۸،۰۰۰،۰۰۰
آب مصرفى زراعت ديم (مترمکعب)  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰

مصارف متفرقه ۳۲،۰۰۰،۰۰۰
جمع  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مصرف آب ساليانه زراعت‌هاى آبى  ۳۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

جمع آب مصرفى کل کشور (مترمکعب) ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰


در اين‌صورت تنها ۲۰ درصد از آب‌هاى سطحى و زيرزمينى کل کشور را مورد استفاده قرار داده‌ايم و حدود ۸۰ درصد آب‌هاى جارى سطحى و زيرزمينى را از دست مى‌دهيم.