جدول شاخص سير کوئتى شبکه را‌ه‌آهن بر مبناى مراکز استان‌ها مبادى ورودى و ايستگاه‌هاى مهم(ادامه)

ترکمن جلفا رازي سيرجان خرمشهر بندر امام ساري کرمان بافق يزد
۶۵۹ ۵۴۸ ۵۵۰ ۱۱۴۶ ۷۵۳ ۷۱۸ ۴۷۲ ۱۱۶۸ ۹۸۱ ۸۳۹ مشهد
۳۰۱ ۳۵۰ ۳۵۲ ۷۵۸ ۴۴۰ ۴۹۵ ۲۴۴ ۶۸۰ ۶۵۰ ۵۹۱ سمنان
۱۱۷ ۲۸۶ ۲۹۸ ۶۳۹ ۴۰۱ ۴۵۶ ۸۰ ۵۴۶ ۴۹۹ ۴۸۲ گرمسار
۲۰۱ ۲۵۷ ۲۶۹ ۴۲۰ ۲۸۷ ۳۱۷ ۱۹۴ ۳۱۷ ۲۷۰ ۲۶۳ تهران
۲۹۱ ۲۱۷ ۲۵۴ ۵۰۰ ۵۶۳ ۵۶۲ ۲۶۹ ۳۶۲ ۳۱۰ ۳۱۸ زنجان
۹۱ ۳۶ ۴۸ ۶۷۱ ۷۲۳ ۷۹۸ ۵۰۵ ۵۵۳ ۵۰۶ ۴۹۹ تبريز
۲۹۶ ۵۹۸ ۶۰۴ ۴۳۰ ۱۹۲ ۲۰۷ ۲۷۹ ۲۷۷ ۲۳۰ ۲۳۳ اراک
۴۸۴ ۴۹۰ ۵۲۷ ۲۲۷ ۶۳۵ ۷۰۵ ۴۴۲ ۷۴۷ ۲۲ ۳۵ سيستان و بلوچستان
۴۹۹ ۶۵۵ ۵۸۷ ۲۴۲ ۷۲۵ ۷۹۰ ۴۵۷ ۷۹ ۴۲ ۶۰ اصفهان
۵۱۲ ۸۲۳ ۹۰۰ ۹۸۶ ۶ ۰ ۴۹۵ ۷۷۳ ۷۰۱ ۶۸۴ اهواز
۷۱۹ ۵۱۰ ۵۷۲ ۱۷۲ ۷۳۰ ۸۰۵ ۵۹۷ ۵۴ ۷ ۰ يزد
۷۴۶ ۵۵۲ ۵۷۹ ۱۳۰ ۷۴۷ ۸۳۷ ۶۳۹ ۳۷ ۰ ۷ بافق
۸۰۸ ۵۸۹ ۶۱۶ ۴۱۷ ۸۲۴ ۹۲۴ ۷۰۶ ۰ ۳۷ ۵۴ کرمان
۷ ۵۶۶ ۵۶۳ ۷۷۹ ۴۹۶ ۵۴۶ ۰ ۷۰۶ ۶۳۹ ۵۹۷ ساري
۵۶۸ ۸۳۴ ۹۲۶ ۱۱۴۷ ۱۵۲ ۰ ۵۴۶ ۹۲۴ ۸۳۷ ۸۰۵ بندر امام
۵۲۳ ۸۶۹ ۹۵۶ ۱۰۶۷ ۰ ۱۵۲ ۶۹۴ ۸۲۴ ۷۴۷ ۷۳۰ خرمشهر
۸۷۱ ۷۱۷ ۷۵۹ ۰ ۱۰۶۷ ۱۱۴۷ ۷۷۹ ۴۱۷ ۱۳۰ ۱۷۲ سيرجان
۶۰۰ ۱۹۷ ۰ ۷۵۹ ۹۵۶ ۹۲۶ ۵۶۳ ۶۱۶ ۵۷۹ ۵۷۲ رازي
۶۱۳ ۰ ۱۹۷ ۷۱۷ ۸۶۹ ۸۳۴ ۵۶۶ ۵۸۹ ۵۵۲ ۵۱۰ جلفا
۰ ۶۱۳ ۶۰۰ ۸۷۱ ۵۲۳ ۵۶۸ ۷ ۸۰۸ ۷۴۶ ۷۱۹ ترکمن
۴۴۵ ۴۸۵ ۵۰۸ ۶۰۴ ۵۶۰ ۵۸۹ ۴۱۷ ۴۹۱ ۴۲۴ ۴۰۸ متوسط سيرکوئتي