ساختار شبکه حمل و نقل همچنين از طريق تعداد چرخه‌ها و يا مدارهاى موجود نيز قابل ارزيابى است. شاخص تعداد مدار يک شبکه از متوسط تعداد چرخه‌ها و يا مدارهاى مرتبط با تمامى گره‌هاى ارتباطى در شبکه تشکيل شده است. بديهى است که افزايش بيرويهٔ چرخه‌هاى بستهٔ يک شبکه، از کارآئى آن از طريق افزايش زمان سفر و هزينه حمل و نقل مى‌کاهد. ميان تعداد چرخه‌ها و يا مدارهاى موجود در شبکه به جهت تکامل شبکه، رابطهٔ معکوس برقرار است. به اين ترتيب که شبکه‌هاى حمل و نقلى که در مراحل اوليه تکامل خود به‌سر مى‌برند و از شاخص پيوستگى و ارتباط اندکى برخوردار هستند، تعدد چرخه نيز دارند. در چنين شرايطى فعاليت‌هاى اقتصادى همواره از استقرار در نقاطى که داراى تمرکز چرخه‌ها و مدارند دورى مى‌کند. تعداد مدارهاى موجود در شبکه از طريق تفاضل کميت مسافت خطى ميان دو گره ارتباطى موردنظر و مسافت حقيقى ميان آنها و يا انحراف از کوتاه‌ترين مسير قابل ارزيابى است. محاسبهٔ ميزان انحرافات از کوتاه‌ترين مسير در خصوص شبکه حمل و نقل در ايران (جدول شاخص سير کوئتى شبکه را‌ه‌آهن بر مبناى مراکز استان‌ها مبادى ورودى و ايستگاه‌هاى مهم) مؤيد آن است که ايستگاه‌هاى سيرجان و تهران با ارقام ۲۰۱ و ۶۰۴ کيلومتر به ترتيب معرف حداقل و حداکثر شاخص‌هاى تعداد چرخه هستند.

جدول شاخص سير کوئتى شبکه را‌ه‌آهن بر مبناى مراکز استان‌ها مبادى ورودى و ايستگاه‌هاى مهم

اهواز اصفهان سيستان و بلوچستان اراک تبريز زنجان تهران گرمسار سمنان مشهد
۶۰۷ ۶۶۴ ۶۴۹ ۳۳۶ ۴۷۷ ۲۰۶ ۱۹۱ ۱۳۷ ۱۴۸ ۰ مشهد
۴۳۴ ۴۲۱ ۴۱۱ ۱۸۸ ۲۹۹ ۸۳ ۶۸ ۱۴ ۰ ۱۴۸ سمنان
۳۹۵ ۳۷۷ ۳۴۷ ۱۷۴ ۲۴۰ ۴۴ ۱۴ ۰ ۱۴ ۱۳۷ گرمسار
۲۷۶ ۱۹۸ ۱۶۸ ۸۰ ۲۱۱ ۱۵ ۰ ۱۴ ۶۸ ۱۹۱ تهران
۵۴۱ ۳۱۳ ۴۹۸ ۳۲۵ ۱۹۶ ۰ ۱۵ ۴۴ ۸۳ ۲۰۶ زنجان
۷۷۷ ۵۰۹ ۴۵۹ ۵۰۶ ۰ ۱۹۶ ۲۱۱ ۲۴۰ ۲۹۹ ۴۷۷ تبريز
۱۸۶ ۲۶۸ ۲۰۳ ۰ ۵۰۶ ۳۲۵ ۸۰ ۱۷۴ ۱۸۸ ۳۳۶ اراک
۶۰۴ ۲ ۰ ۲۰۳ ۴۵۹ ۴۹۸ ۱۶۸ ۳۴۷ ۴۱۱ ۶۴۹ سيستان و بلوچستان
۶۹۴ ۰ ۲ ۲۶۸ ۵۰۹ ۳۱۳ ۱۹۸ ۳۷۷ ۴۲۱ ۶۶۴ اصفهان
۰ ۶۹۴ ۶۰۴ ۱۸۶ ۷۷۷ ۵۴۱ ۲۷۶ ۳۹۵ ۴۳۴ ۶۰۷ اهواز
۶۸۴ ۶۰ ۳۵ ۲۳۳ ۴۹۹ ۳۱۸ ۲۶۳ ۴۸۲ ۵۹۱ ۸۳۹ يزد
۷۰۱ ۴۲ ۲۲ ۲۳۰ ۵۰۶ ۳۱۰ ۲۷۰ ۴۹۹ ۶۵۰ ۹۸۱ بافق
۷۷۳ ۷۹ ۷۴ ۲۷۷ ۵۵۳ ۳۶۲ ۳۱۷ ۵۴۶ ۶۸۰ ۱۱۶۸ کرمان
۴۹۵ ۴۵۷ ۴۴۲ ۲۷۹ ۵۰۵ ۲۶۹ ۱۹۴ ۸۰ ۲۴۴ ۴۷۲ ساري
۰ ۷۹۰ ۷۰۵ ۲۰۷ ۷۹۸ ۵۶۲ ۳۱۷ ۴۵۱۲ ۴۹۵ ۷۱۸ بندر امام
۶ ۷۲۵ ۶۳۵ ۱۹۲ ۸۲۳ ۵۶۳ ۲۸۷ ۴۰۱ ۴۴۰ ۷۵۳ خرمشهر
۹۸۶ ۲۴۲ ۲۲۷ ۴۳۰ ۶۷۱۱ ۵۰۰ ۴۲۰ ۶۳۹ ۷۵۸ ۱۱۴۶ سيرجان
۹۰۰ ۵۸۷ ۵۲۷ ۶۰۴ ۴۸ ۲۵۴ ۲۶۹ ۲۹۸ ۳۵۲ ۵۵۰ رازي
۸۲۳ ۶۵۵ ۴۹۰ ۵۹۸ ۳۶۶ ۲۱۷ ۲۵۷ ۲۸۶ ۳۵۰ ۵۴۸ جلفا
۵۱۲ ۴۹۹ ۴۸۴ ۲۹۶ ۹۱ ۲۹۱ ۲۰۱ ۱۱۷ ۳۰۱ ۶۵۹ ترکمن
۵۲۰ ۳۷۹ ۳۸۳ ۲۸۰ ۴۰۵ ۲۹۳ ۲۰۱ ۲۷۷ ۳۴۶ ۵۶۲ متوسط سيرکوئتي