شرکت‌هاى چندمليتى با انگيزهٔ کنترل نهاده‌ها، کنترل بازار، استفاده از داده‌هاى ارزان قيمت و تنوع در نحوهٔ سرمايه‌گذاريى (portfolio Investment) در کشورهاى در حال توسعه به فعاليت مشغول هستند.


در حالت نخست، شرکت‌هاى فرامليتى به‌منظور کنترل ملزومات و داده‌هاى کشاورزي، انرژى و منابع معدنى وارد عمل مى‌شوند. عملکرد شرکت آلکان (Alcan) در بهره‌بردارى از منابع بوکسيت کشورهاى حوزهٔ درياى کارئيب نمونه بارزى در اين خصوص تلقى مى‌شود(1).


1 . R.M Auty "The regional growth stimulus of caribbean baxite 1960-1980" in L.collins industrial decline and regeneration university of Edinburgh Edinburgh 1982. PP. 249-78.


در مواردى شرکت‌هاى چندمليتى به‌دليل افزايش حجم، وزن و درجه فسادپذيرى مواد و فرآورده‌هاى صنعتى و دشوارى و گرانى هزينهٔ حمل و نقل مجبور هستند در کشورهاى جهان سوم مستقر شدند. در اين حالت بازار ملى از طريق تعرفه‌هاى سنگين به‌منظور حمايت از توليدات داخلى تقويت مى‌شود.


مهمترين دليل مبنى بر سرمايه‌گذارى‌هاى شرکت‌هاى چند مليتى در کشورهاى جهان سوم، استفاده از نهاده‌هاى ارزان‌قيمت مانند مواد معدني، انرژي، منابع بيوتيک و به‌ويژه نيروى کار است. متوسط دستمزد نيروى کار به‌ازاء هر ساعت در صنايع الکتريکى در سال ۱۹۸۵ بين ۰۳/۱ در کرهٔ جنوبى تا ۰۵/۹ در آمريکا در تغيير بوده است (Financial Times: Supplement on puerto Rico Friday 27. march. 1987).