نفت و گاز طبيعى معمولاً با هم و به‌صورت مهاجرت هيدروکربور‌هاى مايع و گاز يافت مى‌شود. حوضه‌هاى رسوبى به عمق کمتر از ۱۵ هزارپا، جائى که گرماى بيشتر و فشار فراوان‌تر باعث ايجاد شکاف در مولکول‌هاى کربن مى‌گردد، حاوى نفت است.


گاز طبيعى معمولاً از متان و در مواردى از اتان، پروپان و بوتان تشکيل شده است. از سه انرژى فسيلى عمده، گاز طبيعى به حداقل فرآيندسازى و تغيير و تبديل صنعتى نيازمند است. تنها پالايش ضروري، جداسازى مقادير اندک هيدروکربور‌هاى مرطوب از گاز متان خشک خواهد بود. گازى که حاصل مى‌شود به‌طور مستقيم به‌وسيلهٔ لوله از نواحى گازخيز به‌سوى بازارهاى مصرف هدايت مى‌شود.


از فرآورده‌هاى پالايش شده گاز مى‌توان اتان، بوتان، پروپان را نام برد. همچنين مرطوب به راحتى تحت‌تأثير فشار ملايم به‌صورت گاز نفتى مايع (Liquified petroleum Gas) در مى‌آيند و به ‌راحتى قابل انتقال و ذخيره هستند. از ديگر اشکال گاز که روند توليد آن نيز رو به افزايش است، گاز طبيعى مايع (Liquid Natural Gas) و گاز طبيعى جايگزين (Substitude Natural Gas) است. گاز طبيعى مايع تنها در درجه حرارت ۲۶۰ درجه فارنهايت توليد مى‌شود. بنابراين به تکنيک‌هاى سردکننده بسيار پيچيده و گران‌قيمت نيازمند است. اين گار در زمرهٔ خطرناک‌ترين مواد صنعتى تلقى مى‌شود. در صورت وقوع حادثه، ابعاد حرق ناشى از آن بسيار گسترده خواهد بود.


در سال ۱۹۹۱، مصرف گاز طبيعى را در جهان ۷/۱۷۶۹ ميليون تن (معادل نفت) گزارش کرده‌اند. کشورهاى غير اروپائى OECD با رقم ۹/۶۱۹ در مرتبه نخست و پس از آن آمريکاى شمالى با رقم ۹/۵۶۴ قرار داد. جدول مصرف گاز طبيعى در جهان و شکل مصرف گاز طبيعى در جهان به تفکيک مناطق مختلف.

جدول مصرف گاز طبيعى در جهان

۱۹۸۲ ۱۹۸۵ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
 آمريکاى شمالي
ايالات متحده
آمريکا
۴۶۲/۶ ۴۴۹/۴ ۴۴۷/۲ ۴۶۷/۵ ۴۸۸/۴ ۴۸۶/۳ ۵۰۷/۷
کانادا ۴۸/۹ ۴۴/۸ ۴۱/۲ ۵۲/۸ ۵۷/۵ ۵۵/۶ ۵۷/۲
جمع آمريکاى
شمالي
۵۱۱/۵ ۴۹۴/۲ ۴۸۸/۴ ۵۲۰/۳ ۵۴۵/۹ ۵۴۱/۹ ۵۶۴/۹
 آمريکاى لاتين
آرژانتين ۱۲/۱ ۱۴/۹ ۱۴/۸ ۱۷/۸ ۱۹/۰ ۱۸/۱ ۱۹/۰
برزيل ۱/۴ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۲ ۳/۱ ۳/۷
مکزيک ۲۶/۱ ۲۴/۶ ۲۴/۰ ۲۴/۱ ۲۵/۱ ۳۰/۶ ۳۳/۴
ونزوئلا ۱۵/۳ ۱۵/۴ ۱۶/۷ ۱۷/۰ ۱۷/۱ ۱۷/۶ ۱۸/۶
ساير ۶/۲ ۸/۰ ۸/۵ ۸/۷ ۸/۷ ۸/۸ ۹/۶
جمع آمريکاى
لاتين
۶۱/۶ ۶۶/۰ ۶۷/۱ ۷۰/۷ ۷۳/۱ ۷۸/۷ ۸۴/۳
 کشورهاى OECD اروپائي
اطريش ۳/۸ ۴/۵ ۴/۶ ۴/۴ ۴/۷ ۵/۲ ۵/۷
بلژيک و لوکزامبورگ ۷/۸ ۸/۴ ۸/۵ ۸/۴ ۹/۴ ۹/۵ ۸/۶
دانمارک - ۰/۶ ۱/۳ ۱/۶ ۱/۷ ۱/۸ ۲/۰
فنلاند ۰/۶ ۰/۸ ۱/۴ ۱/۴ ۱/۵ ۲/۳ ۲/۴
فرانسه ۲۴/۰ ۲۳/۳ ۲۵/۰ ۲۳/۶ ۲۴/۴ ۲۶/۴ ۲۷/۶
آلمان شامل: ۴۵/۸ ۴۹/۱ ۵۳/۲ ۵۲/۴ ۵۳/۵ ۵۳/۹ ۵۶/۸
آلمان غربي ۳۸/۰ ۴۱/۱ ۴۴/۳ ۴۳/۷ ۴۵/۲ ۴۷/۳ -
آلمان شرقي ۷/۸ ۸/۰ ۸/۹ ۸/۷ ۸/۳ ۶/۶ -
يونان - ۰/۱ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۱ ۰/۲
ايسلند - - - - - - -
جمهوى ايرلند ۱/۴ ۱/۸ ۱/۰ ۱/۲ ۱/۵ ۱/۳ ۱/۴
ايتاليا ۲۲/۰ ۲۷/۲ ۳۲/۲ ۳۴/۱ ۳۶/۹ ۳۹/۱ ۴۱/۴
هلند ۳۰/۴ ۳۲/۵ ۳۳/۶ ۳۰/۶ ۳۱/۳ ۳۱/۰ ۳۳/۵
نروژ - - - - - - -
پرتقال - - - - - - -
اسپانيا ۲/۳ ۲/۱ ۲/۷ ۳/۵ ۴/۵ ۵/۰ ۵/۵
سوئد - ۰/۱ ۰/۳ ۰/۴ ۰/۶ ۰/۶ ۰/۷
سوئيس ۰/۸ ۱/۰ ۰/۹ ۱/۱ ۱/۳ ۱/۳ ۱/۵
ترکيه - - ۰/۶ ۱/۰ ۲/۷ ۳/۰ ۳/۸
انگلستان ۴۲/۲ ۴۸/۴ ۵۰/۵ ۴۷/۹ ۴۷/۴ ۴۹/۰ ۵۴/۲
جمع کشورهاى
OECD اروپائي
۱۸۱/۱ ۱۹۹/۹ ۲۱۵/۹ ۲۱۱/۷ ۲۲۱/۹ ۲۲۹/۵ ۲۴۵/۳